Category Archives: Web Marketing

New service to measure and analyze best practices and competitive differentiators across a broader sample of websites

BOSTON, MA, United States, 28-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Many businesses want to delight customers around the world with a top-notch digital experience in their own language. However, a lack of knowledge and objective insights hampers their ability to convert their intentions into an effective experience and leaves their international customers with a sub-par experience. Now, global organizations can improve the global online customer experience with a new data product by CSA Research, the Localization Intelligence Analyzer, powered by LocHub. The Localization Intelligence Analyzer connects LocHub’s observed and crawled data to the research firm’s historical repository of data and insights; helping companies make strategic decisions that too often have been informed by anecdotal evidence and gut feel.

“LocHub uses the latest analytic and diagnostic software to provide near real-time intelligence. Think of it as a centralized, and user-friendly visual dashboard that offers a localization scoring system and points out errors you can address and remove. It’s as easy as inserting the URL of the website you want to crawl,” comments Rikkert Engels, CEO and founder of LocHub. “CSA Research’s Localization Intelligence Analyzer, powered by LocHub, allows global organizations to benchmark their performance and contextualize it based on a variety of factors to understand where they stand compared to their peers on multiple axes.”

Organizations use the data and analysis from the Localization Intelligence Analyzer powered by LocHub for:

  • Tactical Analysis: Benchmarks such as language or locale support and the depth to which the site has been localized help companies find and fix flaws in their global customer journeys and identify gaps compared to their competitors. These include performance lags, mismatched content, and other common and even exotic problems with multilingual sites.
  • Strategic Decisions: CSA Research can analyze the sequence in which languages have been added and analyze the incremental effect of language support on business objectives over time by correlating results with KPIs and other measures. By connecting that observed and crawled data to the research firm’s historical repository of data and insights, they can help companies make strategic, data-based decisions.

CSA Research is using LocHub’s unmatched crawling capabilities to expand its long-running Global Website Assessment Index and Digital Opportunity services.

“LocHub enhances and accelerates our firm’s ability to measure and analyze best practices and competitive differentiators across a broader sample of websites in today’s customer-focused digital experience,” adds Dr. Arle Lommel, senior analyst at CSA Research. “It broadens the reach of our empirical data that our clients use to inform their strategic decisions concerning market entry and support in global markets.”

Contact CSA Research to find out how to test the Localization Intelligence Analyzer’s capabilities and benchmark your website’s localization effectiveness.

SOURCE: EuropaWire

CDP Industry July 2021 Update: accelerated growth during the pandemic

MILFORD, CT, United States, 28-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Customer Data Platform (CDP) vendors grew at a record pace during the first half of 2021, according to the CDP Institute’s latest Industry Update report. The semi-annual report found that a brief slowdown at the start of the Covid-19 pandemic was replaced by accelerated growth, increased funding, and strategic acquisitions as companies invested in CDPs to support pandemic-inspired transformation projects.

CDP vendors listed in previous reports added 6% more employees and 11% more venture funding during the first half of 2021, compared with 1% employment growth and 3% funding growth in the second half of 2020.

In addition, a near-record twenty new CDP vendors were added to the report. These were split about evenly between CDP start-ups and established businesses that added a CDP capability to existing products.

Industry growth is also reflected by a record eight CDP acquisitions and mergers during the period. Most buyers were customer engagement software vendors seeking a CDP to connect siloed components of multi-channel suites.

Growth was especially strong in the Asia Pacific region, whose share of industry vendors grew from 13% one year ago to 17%, share of employment grew from 10% to 14%, and share of funding grew from just 6% to 25%. Europe-based companies fell from 39% to 38% of vendors, from 32% to 28% of employment, and from 14% to 12% of funding over the same period.

The report estimates CDP Industry revenue for 2021 at $1.6 billion. This figure represents revenues for all CDP product sales worldwide, including CDP components within other systems such as marketing suites, message delivery systems, and ecommerce platforms. It does not include related services or in-house customer data system development.

SOURCE: EuropaWire

Fanpictor zal de digitale transformatie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond

NIEDERUZWIL, Zwitserland / NEW YORK, NY, Verenigde Staten, 1-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een meerjarige samenwerking aangekondigd met Fanpictor, een Zwitsers technologiebedrijf binnen de NOEXIS-groep. Fanpictor zal de digitale transformatie van de vereniging ondersteunen en oplossingen bieden voor het betrekken van fans binnen de onlangs geüpgradede mobiele app voor het UEFA Europees kampioenschap voetbal en daarna. Deze overeenkomst valt samen met de lancering van een nieuwe Fanpictor-sponsoringoplossing voor eigendommen, verenigingen, rechthebbenden en sponsors. Met dit schaalbare end-to-end platform kunnen teams op alle niveaus van de professionele sport geavanceerde technieken en dataverwerking bouwen tegen een toegankelijke prijs.

Samenwerking met de Koninklijke Belgische Voetbalbond
Voortbouwend op de succesvolle samenwerkingen van Fanpictor met grote internationale eigendommen, verenigingen en sponsors uit de sportindustrie, zoals Raiffeisen Bank ZwitserlandCoca-Cola en de National Hockey League (NHL), is deze driejarige overeenkomst met de KBVB (een van de meest vooraanstaande bij UEFA aangesloten verenigingen) een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf nu het zijn wereldwijde activiteiten verder uitbreidt.

“Met de KBVB wint Fanpictor een vooruitstrevende klant en versterkt het zijn expansiestrategie. We zijn ervan overtuigd dat de samenwerking met de KBVB en de gezamenlijk ontwikkelde digitale producten een winstgevende en baanbrekende impact zullen hebben op de digitale transformatie van de sportsponsoringindustrie”, aldus Sandro Kälin, oprichter en CEO van NOEXIS AG.

Door het KBVB-partnerschap breidt Fanpictor zijn portfolio van prestigieuze klanten in de sportindustrie uit. Christopher Cheetham, CEO van Fanpictor Inc., zei: “We zijn verheugd om samen te werken met de Koninklijke Belgische Voetbalbond en om hun ‘digital first’-visie tot leven te brengen. Belgische fans behoren tot ‘s werelds meest fanatieke voetbalsupporters en we kijken ernaar uit om de KBVB te helpen met het leveren van nieuwe ervaringen, spannende content en mogelijkheden voor fans om exclusieve prijzen te winnen tijdens en na EURO 2020. De KBVB deelt onze ambitie om te innoveren en we zijn verheugd om te zien wat we samen kunnen bereiken.”

Digitaal sportsponsorplatform
De manier waarop sport wordt geconsumeerd, is in alle leeftijdsgroepen aanzienlijk veranderd en is verschoven naar digitale kanalen. Organisaties moeten nieuwe manieren vinden om waarde te leveren aan belanghebbenden en moeten hun activiteiten snel aanpassen aan een sterk veranderde zakelijke omgeving. Als gevolg hiervan is de digitale transformatie in de sportindustrie versneld, waardoor technologie nu gebruikt wordt om ongekende groeimogelijkheden te ontgrendelen.

Fanpictor biedt een geïntegreerd digitaal platform voor eigendommen, verenigingen, rechthebbenden en sponsors om unieke fanervaringen te creëren en tegelijkertijd diepgaande gedragsinzichten te genereren. Via deze tool krijgen klanten van Fanpictor toegang tot diverse datasets, waardoor ze trends kunnen identificeren, datagestuurde besluitvormingskaders voor marketingactiviteiten kunnen bouwen en nieuwe inkomstenstromen en duurzame bedrijfsmodellen kunnen genereren.

Over Fanpictor
Fanpictor is een Zwitsers technologiebedrijf binnen de NOEXIS-groep dat innovatieve digitale oplossingen ontwikkelt voor eigendommen, verenigingen, rechthebbenden en sponsors. Fanpictor creëert boeiende digitale ervaringen om langdurige verbindingen op te bouwen tussen fans, teams en sponsors. Fanpictor’s geïntegreerde end-to-end fanbetrokkenheids- en sponsorplatform geeft marketing- en creatieve teams de mogelijkheid om unieke campagnes te ontwikkelen en commercieel gevalideerde gegevens te gebruiken om het succes van hun ideeën te meten. Voor meer informatie over digitale sportsponsoring, fan engagement en business intelligence kunt u terecht op https://www.fanpictor.com.

KBVB-app
Meer informatie over de KBVB-app vind je op https://www.rbfa.be/app.

SOURCE: EuropaWire

Fanpictor agevolerà la trasformazione digitale della RBFA

NIEDERUZWIL, Svizzera / NEW YORK, NY, Stati Uniti, 1-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — La Royal Belgian Football Association (RBFA) ha annunciato una partnership pluriennale con Fanpictor, una società tecnologica svizzera appartenente al gruppo NOEXIS. Fanpictor agevolerà la trasformazione digitale della società sportiva e fornirà soluzioni per il coinvolgimento dei tifosi con la sua app mobile recentemente aggiornata per il Campionato Europeo di Calcio UEFA e oltre. Questo accordo coincide con il lancio di una nuova formula di sponsorizzazione Fanpictor per società sportive, associazioni, titolari di diritti e sponsor. Questa piattaforma scalabile end-to-end consente alle squadre di ogni livello dello sport professionistico di implementare una gestione evoluta di tecnologia e dati a un prezzo accessibile.

Partnership con la Royal Belgian Football Association
Costruito sulla base della proficua collaborazione di Fanpictor con importanti società sportive internazionali, associazioni e sponsor del settore sportivo, come Raiffeisen Bank Switzerland, Coca-Cola e National Hockey League (NHL), questo accordo triennale con la RBFA, una delle associazioni più prestigiose della UEFA, è una significativa pietra miliare per l’azienda che continua a espandere le proprie iniziative a livello globale.

“Con la RBFA, Fanpictor conquista un cliente lungimirante e rafforza la propria strategia di espansione. Siamo convinti che la collaborazione con la RBFA e i prodotti digitali sviluppati congiuntamente avranno un impatto proficuo e pionieristico sulla trasformazione digitale del settore delle sponsorizzazioni sportive”, ha affermato Sandro Kälin, fondatore e AD di NOEXIS AG.

Grazie alla partnership con la RBFA, Fanpictor amplia il proprio elenco di prestigiosi clienti nel settore sportivo. Christopher Cheetham, AD di Fanpictor Inc., ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con la Royal Belgian Football Association per dare vita alla loro visione “digital first”. I fan belgi sono tra i tifosi di calcio più appassionati al mondo e siamo impazienti di aiutare la RBFA a proporre ai tifosi nuove esperienze, contenuti entusiasmanti e opportunità di vincere premi esclusivi durante e dopo EURO 2020. La RBFA condivide la nostra spinta all’innovazione e aspettiamo con entusiasmo di vedere cosa potremo realizzare insieme”.

Piattaforma di sponsorizzazione sportiva digitale
Con il passaggio ai canali digitali, il modo in cui vengono fruiti gli eventi sportivi è cambiato in modo significativo in tutte le fasce d’età. Le organizzazioni devono trovare nuovi modi per portare profitti agli investitori e adattare le proprie iniziative con rapidità in un mercato profondamente mutato. Di conseguenza, la trasformazione digitale nel settore sportivo ha subito una forte accelerazione e adesso si serve della tecnologia per dare accesso a opportunità di crescita senza precedenti.

Fanpictor offre una piattaforma digitale integrata a società sportive, associazioni, titolari di diritti e sponsor, permettendo loro di proporre ai tifosi delle esperienze esclusive e fornendo al contempo statistiche comportamentali. Con questo strumento i clienti di Fanpictor hanno accesso a diversi insiemi di dati con cui possono identificare tendenze, elaborare strutture decisionali supportate da dati per le attività di marketing e generare nuovi flussi di entrate e modelli di business sostenibili.

Chi siamo Fanpictor
Fanpictor è una società tecnologica svizzera appartenente al gruppo NOEXIS che sviluppa soluzioni digitali innovative per società sportive, associazioni, titolari di diritti e sponsor. Fanpictor sviluppa esperienze digitali coinvolgenti che stabiliscono relazioni a lungo termine tra tifosi, squadre e sponsor. La piattaforma integrata end-to end di Fanpictor per la sponsorizzazione e il coinvolgimento dei tifosi dà ai team di marketing e creativi la possibilità di sviluppare campagne promozionali uniche e di utilizzare dati commercialmente convalidati per misurare il successo delle loro idee. Ulteriori informazioni sulla sponsorizzazione sportiva digitale, sul coinvolgimento dei fan e sulla business intelligence sono disponibili su https://www.fanpictor.com.

App RBFA
Ulteriori informazioni sull’app RBFA sono disponibili su https://www.rbfa.be/app.

SOURCE: EuropaWire

Fanpictor respaldará la transformación digital de la Real Federación Belga de Fútbol

NIEDERUZWIL, Suiza / NUEVA YORK, NY, Estados Unidos, 1-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — la Real Federación Belga de Fútbol (RFBF) ha anunciado una colaboración de varios años con Fanpictor, empresa de tecnología suiza del grupo NOEXIS. Fanpictor respaldará la transformación digital de la federación y brindará herramientas para la participación de los aficionados en su aplicación móvil recién actualizada para el Campeonato Europeo de Fútbol de la UEFA y otros eventos futuros. Este acuerdo coincide con el lanzamiento de una nueva herramienta de patrocinio de Fanpictor para propiedades, asociaciones, titulares de derechos y patrocinadores. Esta plataforma integral y ampliable permite a equipos de todos los niveles del deporte profesional establecer una tecnología de vanguardia y manejar datos a un precio accesible.

Colaboración con la Real Federación Belga de Fútbol
Tras las exitosas colaboraciones de Fanpictor con importantes propiedades, asociaciones y patrocinadores internacionales del sector deportivo, como el Raiffeisen Bank Switzerland, Coca-Cola y la Liga Nacional de Hockey (NHL), este acuerdo de tres años con la RFBF, una de las asociaciones de miembros más sofisticadas de la UEFA, es un hito importante para la empresa, que sigue ampliando sus operaciones mundiales.

«Con la RFBF, Fanpictor gana un cliente con visión de futuro y fortalece su estrategia de expansión. Estamos convencidos de que la cooperación con la RFBF y los productos digitales desarrollados conjuntamente tendrán un impacto rentable y pionero en la transformación digital del sector del patrocinio deportivo», declaró Sandro Kälin, fundador y director general de NOEXIS AG.

A través de la asociación con la RFBF, Fanpictor amplía su lista de clientes prestigiosos en el sector deportivo. Christopher Cheetham, director general de Fanpictor Inc., declaró: «Estamos encantados de asociarnos con la Real Federación Belga de Fútbol para dar vida a su visión de “lo digital primero”. Los hinchas belgas se encuentran entre los más apasionados del mundo, y esperamos ayudar a la RFBF a ofrecer nuevas experiencias, contenidos emocionantes y oportunidades para que los aficionados ganen premios exclusivos durante y después de la EURO 2020. La RFBF comparte nuestro afán de innovación, y estamos deseando ver lo que podemos lograr juntos».

Plataforma digital de patrocinio deportivo
La forma en la que se consumen los deportes ha cambiado considerablemente en todos los grupos de edad, orientándose hacia los canales digitales. Las organizaciones deben encontrar nuevas formas de ofrecer valor a las partes interesadas y adaptar rápidamente sus operaciones a un entorno empresarial muy cambiado. En consecuencia, la transformación digital se ha acelerado en el sector deportivo, que ahora utiliza la tecnología para generar oportunidades de crecimiento sin precedentes.

Fanpictor ofrece una plataforma digital integrada para que las propiedades, asociaciones, titulares de derechos y patrocinadores puedan crear experiencias únicas para los aficionados, al tiempo que se obtiene información detallada sobre su comportamiento. Con esta herramienta, los clientes de Fanpictor pueden acceder a diversos conjuntos de datos, lo que les permite identificar tendencias, crear esquemas de toma de decisiones basados en datos para las actividades de mercadotecnia y generar nuevas fuentes de ingresos y modelos de negocio sostenibles.

Acerca de Fanpictor
Fanpictor es una empresa de tecnología suiza perteneciente al grupo NOEXIS que desarrolla herramientas digitales innovadoras para propiedades, asociaciones, titulares de derechos y patrocinadores. Fanpictor crea atractivas experiencias digitales para establecer vínculos a largo plazo entre aficionados, equipos y patrocinadores. La plataforma integrada e integral de participación para aficionados y patrocinio de Fanpictor ofrece a los equipos creativos y de mercadotecnia la oportunidad de desarrollar campañas únicas y utilizar datos validados comercialmente para evaluar el éxito de sus ideas. Puede encontrar más información sobre el patrocinio digital de deportes, la participación de los aficionados y la inteligencia empresarial en https://www.fanpictor.com.

Aplicación RBFA
Puede encontrar más información sobre la aplicación RBFA en https://www.rbfa.be/app.

SOURCE: EuropaWire

Fanpictor soutiendra la transformation numérique de La Royal Belgian Football Association

NIEDERUZWIL, Suisse / NEW YORK, États-Unis, 1-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — La Royal Belgian Football Association (Royal Belgian Football Association, RBFA) a annoncé un partenariat pluriannuel avec Fanpictor, une entreprise technologique suisse appartenant au groupe NOEXIS. Fanpictor soutiendra la transformation numérique de l’association et fournira des solutions d’engagement des fans dans son application mobile récemment mise à niveau pour le Championnat d’Europe de football de l’UEFA, et bien après. Cet accord coïncide avec le lancement d’une nouvelle solution de parrainage Fanpictor pour les propriétés, les associations, les ayants droit et les sponsors. Cette plateforme évolutive de bout en bout permet aux équipes sportives professionnelles de tous niveaux d’accéder à une technologie de pointe et un traitement de données pour un prix accessible.

Partenariat avec la Royal Belgian Football Association
S’appuyant sur les collaborations fructueuses de Fanpictor avec de grandes propriétés internationales, des associations et des sponsors de l’industrie du sport tels que Raiffeisen Bank SuisseCoca-Cola et la National Hockey League (NHL) américaine, cet accord de trois ans avec la RBFA, l’une des fédérations membres les plus expérimentées de l’UEFA, est une étape importante pour l’entreprise en pleine expansion dans ses opérations mondiales.

« Avec la RBFA, Fanpictor gagne un client avant-gardiste et renforce sa stratégie d’expansion. Nous sommes convaincus que la coopération avec la RBFA et les produits numériques développés conjointement exerceront un impact rentable et pionnier sur la transformation numérique de l’industrie du sponsoring sportif », a déclaré Sandro Kälin, fondateur et P.-D.G. de NOEXIS AG.

Grâce au partenariat avec la RBFA, Fanpictor élargit sa liste de clients prestigieux dans l’industrie du sport. Christopher Cheetham, P.-D.G. de Fanpictor Inc., a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à la Royal Belgian Football Association pour donner vie à leur vision du “tout numérique”. Les supporters belges sont parmi les supporters de football les plus passionnés au monde et nous sommes impatients d’aider la RBFA à offrir aux fans de nouvelles expériences, un contenu passionnant et des opportunités de gagner des prix exclusifs pendant et après l’Euro 2020. La RBFA partage notre volonté d’innover et nous avons hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. »

Plateforme numérique de sponsoring sportif
La façon dont le sport est consommé a considérablement changé dans toutes les tranches d’âge, passant aux canaux numériques. Les organisations doivent trouver de nouvelles façons d’offrir de la valeur aux parties prenantes et adapter rapidement leurs opérations à un environnement commercial en pleine mutation. En conséquence, la transformation numérique s’est accélérée dans l’industrie du sport, qui utilise désormais la technologie pour ouvrir des opportunités de croissance sans précédent.

Fanpictor propose une plateforme numérique intégrée pour les propriétés, les associations, les titulaires de droits et les sponsors afin de créer des expériences uniques pour les fans, tout en générant des informations comportementales approfondies. Grâce à cet outil, les clients de Fanpictor ont accès à divers ensembles de données, leur permettant d’identifier les tendances, de créer des systèmes de prise de décision basés sur ces données pour leurs activités de marketing, et de générer de nouvelles sources de revenus et des modèles commerciaux durables.

À propos de Fanpictor
Fanpictor est une entreprise technologique suisse au sein du groupe NOEXIS qui développe des solutions numériques innovantes pour les propriétés, les associations, les ayants droit et les sponsors. Fanpictor crée des expériences numériques captivantes pour établir des liens à long terme entre les fans, les équipes et les sponsors. La plateforme intégrée d’engagement et de parrainage des fans de bout en bout de Fanpictor offre aux équipes marketing et créatives la possibilité de développer des campagnes uniques et d’utiliser des données validées commercialement pour mesurer le succès de leurs idées. Vous trouverez plus d’informations sur le parrainage sportif numérique, l’engagement des fans et la veille économique sur https://www.fanpictor.com.

Application RBFA
Vous trouverez plus d’informations sur l’application RBFA sur https://www.rbfa.be/app.

SOURCE: EuropaWire

Der Königlich Belgische Fussballverband (RBFA) verkündet eine mehrjährige Partnerschaft mit Fanpictor um die Digitalisierung innerhalb des Verbandes voranzutreiben

Niederuzwil, Schweiz und New York, USA, 1-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Der Königlich Belgische Fussballverband (RBFA) verkündet eine mehrjährige Partnerschaft mit Fanpictor, einem Schweizer Technologieunternehmen der NOEXIS Gruppe, um die Digitalisierung innerhalb des Verbandes voranzutreiben. Fanpictor integriert seine bedürfnisspezifischen digitalen Fan-Engagement-Lösungen in die aktualisierte Mobile-App der RBFA für die UEFA Fussball-Europameisterschaft und die Zeit danach. Diese Kooperation erfolgt zeitgleich mit der Lancierung der neuen Digital Sports Sponsorship Platform von Fanpictor für Sportvereine, Verbände, Rechteinhaber und Sponsoren. Die skalierbare digitale End-to-End-Lösung ermöglicht es Teams auf allen Ebenen des professionellen Sports, einen hochmodernen Technologie- und Datenbetrieb zu einem erschwinglichen Preis aufzubauen.

Partnerschaft mit dem Königlich Belgischen Fussballverband
Nach erfolgreichen Kooperationen mit namhaften internationalen Vereinen, Verbänden und Sponsoren aus dem Sportsektor wie Raiffeisen SchweizCoca-Cola und der National Hockey League (NHL), ist der Dreijahresvertrag mit RBFA, einem der fortschrittlichsten Mitgliedsverbände der UEFA, ein bedeutender Meilenstein für Fanpictor bei der globalen Expansion.

«Mit RBFA gewinnt Fanpictor einen vorausdenkenden Kunden und untermauert damit die Expansionsstrategie. Wir sind davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit RBFA und die gemeinsam entwickelten digitalen Produkte einen gewinnbringenden und zukunftsweisenden Einfluss auf die Digitalisierung der Sportsponsoring-Industrie haben werden», teilt Sandro Kälin, Gründer und CEO der NOEXIS AG, mit.

Durch die Kooperation mit RBFA baut Fanpictor sein Netzwerk an renommierten Kunden im Sportbereich weiter aus. Christopher Cheetham, CEO von Fanpictor Inc., betont: «Wir sind sehr glücklich und stolz, mit dem Königlich Belgischen Fussballverband zu kooperieren und ihre Digital-First-Vision zum Leben zu erwecken. Die belgischen Fussballfans gehören zu den leidenschaftlichsten Fans der Welt. Wir freuen uns deshalb ausserordentlich, RBFA dabei zu unterstützen, ihren Supportern während und nach der EURO 2020 unvergessliche Erlebnisse, massgeschneiderte Inhalte und exklusive Preise zu bieten. RBFA teilt unseren Innovationsdrang und wir sind gespannt, was wir gemeinsam erreichen werden.»

Digital Sports Sponsorship Platform
Die Art und Weise, wie Sport konsumiert wird, hat sich über alle Altersgruppen hinweg stark verändert und sich auf die digitalen Kanäle verlagert. Deshalb müssen neue Wege gefunden werden, um allen Interessensgruppen weiterhin einen Mehrwert zu bieten und die eigenen Prozesse schnell an ein stark verändertes Geschäftsumfeld anzupassen. Infolgedessen schreitet die Digitalisierung in der Sportindustrie in grossen Schritten voran und verschafft Teams, Verbänden, Rechteinhabern und Sponsoren eine enorme Wachstumsmöglichkeit.

Fanpictor bietet eine integrierte digitale Plattform, um einzigartige Fan-Erlebnisse zu schaffen und gleichzeitig aufschlussreiche Insights über das Verhalten und die Präferenzen der Fans zu gewinnen. Mit der Digital Sports Sponsorship Platform erhalten Sportvereine, Verbände, Rechteinhaber und Sponsoren Zugang zu diversen Datensätzen, mit welchen sie Trends erkennen, datengestützte Entscheidungsgrundlagen für Vermarktungsaktivitäten schaffen, neue Einnahmequellen generieren und dadurch ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickeln.

Über Fanpictor
Fanpictor ist ein Schweizer Technologieunternehmen der NOEXIS Gruppe, das innovative digitale Lösungen für Sportvereine, Sportverbände, Rechteinhaber und Sponsoren entwickelt. Fanpictor schafft fesselnde digitale Erlebnisse, um langfristige Verbindungen zwischen Fans, Teams und Sponsoren aufzubauen. Fanpictors integrierte durchgängige Digital Sports Sponsorship Platform gibt Marketing- und Kreativteams die Möglichkeit, einzigartige, massgeschneiderte Kampagnen zu entwickeln und den Erfolg ihrer Ideen mit kommerziell validierten Daten zu messen. Weitere Informationen über digitales Sportsponsoring, Fan Engagement und Business Intelligence finden Sie unter https://www.fanpictor.com.

RBFA App
Weitere Informationen zur RBFA App finden Sie unter https://www.rbfa.be/app.

SOURCE: EuropaWire

Fanpictor to support Royal Belgian Football Association’s digital transformation

NIEDERUZWIL, Switzerland / NEW YORK, NY, United States, 1-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — The Royal Belgian Football Association (RBFA) has announced a multi-year partnership with Fanpictor, a Swiss technology company within the NOEXIS group. Fanpictor will support the association’s digital transformation and provide fan engagement solutions within its recently upgraded mobile app for the UEFA European Football Championship and beyond. This agreement coincides with the launch of a new Fanpictor sponsorship solution for properties, associations, rights holders and sponsors. This scalable end-to-end platform allows teams at all levels of professional sport to build a cutting-edge technology and data operation at an accessible price point.

Partnership with Royal Belgian Football Association
Building on Fanpictor’s successful collaborations with major international properties, associations and sponsors from the sports industry, such as Raiffeisen Bank SwitzerlandCoca-Cola and the National Hockey League (NHL), this three-year agreement with the RBFA, one of UEFA’s most sophisticated member associations, is a significant milestone for the company as it continues to expand its global operations.

“With RBFA, Fanpictor wins a forward-thinking customer and strengthens its expansion strategy. We are convinced that the cooperation with RBFA and the jointly developed digital products will have a profitable and pioneering impact on the digital transformation of the sports sponsorship industry“ said Sandro Kälin, founder and CEO of NOEXIS AG.

Through the RBFA partnership, Fanpictor expands its roster of prestigious customers in the sports industry. Christopher Cheetham, CEO of Fanpictor Inc., said: “We are delighted to partner with the Royal Belgian Football Association to bring their ‘digital first’ vision to life. Belgian fans are among the world’s most passionate football supporters and we look forward to helping the RBFA deliver new experiences, exciting content, and opportunities for fans to win exclusive prizes during and after EURO 2020. The RBFA shares our drive to innovate, and we are excited to see what we can accomplish together.”

Digital Sports Sponsorship Platform
The way sports are consumed has changed significantly across all age groups, shifting to digital channels. Organizations have to find new ways to deliver value to stakeholders and quickly adapt their operations to a much-changed business environment. As a result, digital transformation has accelerated in the sports industry, which is now using technology to unlock unprecedented opportunities for growth.

Fanpictor offers an integrated digital platform for properties, associations, rights holders and sponsors to create unique fan experiences, while generating in-depth behavioral insights. Through this tool Fanpictor’s clients gain access to diverse data sets, enabling them to identify trends, build data-driven decision-making frameworks for marketing activities, and generate new revenue streams and sustainable business models.

About Fanpictor
Fanpictor is a Swiss technology company within the NOEXIS group that develops innovative digital solutions for properties, associations, rights holders and sponsors. Fanpictor creates captivating digital experiences to build long-term connections between fans, teams and sponsors. Fanpictor’s integrated end-to-end fan engagement and sponsorship platform, gives marketing and creative teams the opportunity to develop unique campaigns and to use commercially validated data to measure the success of their ideas. More information about digital sports sponsorship, fan engagement and business intelligence can be found at https://www.fanpictor.com.

RBFA App
More information about the RBFA App can be found at https://www.rbfa.be/app.

SOURCE: EuropaWire

New survey on freelancers uncovers unique and untapped growth opportunity for digital service providers

COPENHAGEN, 25-May-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — A new study looking into the business models and strategies of freelancers has revealed a unique and untapped growth opportunity for digital service providers.

Freelancers today represent a growing labour market segment, one which has been heavily boosted by the pandemic. According to Freelancer.com, in Q2 2020, as the pandemic’s first wave raged across Europe and the United States, freelance job openings increased by 25% compared to the first  quarter of 2020. Yet despite freelancers today accounting for 15% of the European labour market and up to 30% of the US labour market, these small business owners remain an untapped resource for SME service providers.

Keen to understand more about the popularity and profitability of this growing sector, SME service provider, Mono Solutions, and trade association, Localogy, conducted a survey in April 2021 of more than 550 freelancers across the United Kingdom, Germany and Sweden, to gather insights into how these professionals operate their businesses and what motivates them to opt out of more secure full-time employment.

The study found that while, for many, the Covid-19 pandemic and associated market changes were behind their career choice, for others, particularly those aged between 18 and 34, the career path is a lifestyle choice. Findings also revealed that, regardless of the reason or the industry in which these freelancers operate, they all have one thing in common; a need to market themselves.

Mie Bilberg, VP Marketing, Mono Solutions, says the study shows 85% of freelancers surveyed have their own website, 61% have their own blog and 38% have an ecommerce store. “Personal branding is especially important for a freelancer, which is why his or her first marketing investment is a website and a blog, both of which require some form of software to develop and run. Interestingly, 62% of freelancers tell us they actively recommend software to their clients, but only 16% of those we surveyed are software resellers themselves.”

Most of the surveyed freelancers who were not diversifying income through software resales, simply didn’t know the opportunity was available.

Mie believes any business selling digital products like websites, online booking, ecommerce or services like, SEO, graphic design or advertisement, should be looking to freelancers as potential clients as well as potential lead generators. “Many freelancers have trusted relationships with their small business customers. As accountants, marketing consultants, graphic designers etc., they are in a strong position to recommend software solutions to their clients. Solution providers should be looking at local freelancers as the influencers they are. It’s time to get to know your freelancers on another level, they could be your key to long-tail growth.”

These findings offer powerful insights into a potentially lucrative form of marketing for software and digital technology providers. To discover more insights from the study and to download the report in full, visit Mono Solution’s website.

SOURCE: EuropaWire

The website of Norwegian lawyer Høgseth DA named Mono Solutions’ top website of 2021

COPENHAGEN, 14-Apr-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Mono Solutions has named Norwegian lawyer’s Høgseth DA’s website, https://advokathogseth.no, as its top website of 2021.

The site, designed by Norwegian agency, Idium, topped 105 European entries – all  created on the Mono website builder platform – in a competition designed to raise awareness of the power of digital marketing done right.

Each entry was judged for overall customer experience, including page loading speed and intuitive web design and was subject to a conversion and trustworthiness health-check.

Mie Bilberg, VP of Marketing, Mono Solutions, says Idium’s work on Høgseth DA’s website stood out for being easy to navigate and very trustworthy. “The use of authentic pictures throughout added credibility to the business, as well as an opportunity for visitors to the website to make an instant connection. The site’s structure, visual formatting and navigation also made the brand’s content and call to action engaging and accessible.”   

“Idium is one of Norway’s largest website suppliers and has since 2017 had Mono as the primary supplier for its SME offering. We have spent 2020 converting more customers to the Mono platform, in effect reducing the number of platforms and enhancing the value chain internally. At the same time our customers have received a better product.” Says Odd-Geir Folland, CEO, Idium.

With research revealing the average customer decides in 50 milliseconds whether s/he likes a website or not, web designers need to be smart in the way they attract potential customers and address their needs and expectations.

“In a year where websites have been a lifeline for many small business owners, a powerful and user-friendly web presence and ecommerce channel is arguably more important than ever before. I was happy to see the increased quality of websites submitted to this year’s competition. It’s clear from the submissions that more businesses are investing in online business models, either by offering online booking functionality, ecommerce capabilities, or by optimizing pages for lead generation, as is the case of this year’s winning website. No longer is a website simply there to give small business owners an online presence, a website is now a critical revenue stream for small business owners.” says Mie.

With this shift comes a responsibility for digital service providers to enable small business clients with an online business model that offers a safe visiting and trading experience for customers, “Nothing converts like trust and, in 2021, an unsecured website is no longer acceptable. While all of this year’s entries came with recommended security features. In a more general picture of the global website landscape, we do still sadly see many websites lacking basic security features, such as SSL certificates and privacy policy and cookies policy. Designers who build on a Mono platform, can easily enable this with a Mono map module.”

The Mono website builder platform offers small businesses and design agencies white-label website technology to craft engaging, profitable, search and conversion-optimized websites with fast page speed – a top priority for high-performing websites in today’s digital age. Mono Solutions has 80 digital service provider resellers globally, and more than 125,000 small businesses subscribed to its website builder platform, with even more new subscribers joining every month.

Ann-Kristin Haug Lahmidi, Customer journey and Process Manager, Idium, says,

“Receiving such positive feedback on our Mono websites creates an increased positivity around the platform. As employees of Idium we, subsequently, take pride in working with Mono. At the same time, we strive to provide our customers all the opportunities which are present in the platform and utilize us as their advisor and supplier to achieve the goals they have set for their website.”

Find out more about Mono’s 2021 website of the year and Mono’s Best Website Competition. https://www.monosolutions.com/best-website-competition-winner-2021

SOURCE: EuropaWire

Xrysos Odigos to use Mono Solutions platform to help small businesses in Greece

COPENHAGEN, 12-Apr-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Mono Solutions and Xrysos Odigos have partnered to bring websites and online business models to thousands of small businesses across Greece.

Xrysos Odigos provides turnkey digital marketing services to help small businesses thrive online, being a one-stop-shop for all digital marketing needs.

Xrysos Odigos needed a platform and a partner that could keep up with the newest technology trends and market demands while ensuring their team’s effectiveness to create the best digital experiences for their clients.

We decided to go with the Mono Platform, as the platform is strong within the customer experience. It´s build to please online search engines, thus getting higher rankings for our websites. It’s cost-effective and easy-to-use for small business owners. We are thrilled to have a strong technology partner like Mono Solutions to help us achieve the vision of providing the right digital marketing tools designed specifically for small businesses”, says Maria Spyropoulou, Head of Digital Services at Xrysos Odigos. 

By combining digital marketing services, with best-in-class technology, XO Greece helps small businesses establish themselves online.

We´re thrilled to be the platform of choice for Xrysos Odigos. Mono Solutions is here to empower small businesses with best-in-class marketing technology like website, eCommerce, and other services, this ambition we achieve through a strong partnership with local digital service providers like Xrysos Odigos. With a partnership with Xrysos Odigos, we can serve the needs of small businesses in Greece.”, says Henrik Stampe, CEO at Mono Solutions.

SOURCE: EuropaWire

American Bookies See Soccer’s Popularity Rise

San Jose, Costa Rica, 2021-Feb-25 — /EPR INTERNET NEWS/ — Most U.S. bookmakers understand that after the Super Bowl, they must turn their attention to the NCAA Men’s College Basketball Tournament. After the tournament, pay per head agents concentrate on the NBA and MLB. But because of the coronavirus pandemic, there’s a new revenue opportunity. Soccer’s popularity has continually climbed in the United States. It could break out the way a winning stock does this spring and summer.

FIFA, soccer’s international governing body, usually begins their World Cup Qualifying Tournament two years before the WC. However, because of the pandemic, the organization pushed the UEFA World Cup Qualifying tournament out to 2021 and 2022. The first days of play are on March 24 and 25 this year. Matchday 10, the final days of group play, are on November 16 and 17. But UEFA World Cup Qualifying isn’t the only major tournament happening this spring and summer. The UEFA Champions League is to their Round of 16. The UCL Final happens on May 29.

PayPerHead Product Manager Nate Johnson said sports bettors are the leading cause for the rise in soccer betting action. “In 2020, players looked for other options. The NCAA cancelled the March Madness Tournament, and the NBA and NHL paused their seasons. Not only that, but MLB played a 60-game regular season. Soccer returned to play quicker than any of the U.S. based sports leagues. It also helps that there are so many soccer leagues and soccer matches to choose from.”

U.S. broadcast outlets like Fox Sports 1, NBC Sports, and ESPN have helped introduce American bookies and players to the sport. U.S. sports networks air Champions League, English Premier League, Series A, and Bundesliga matches.“The networks may be the most important reason for the rise in soccer betting action,” Johnson said. “Teams like Manchester City and Man United, two of the most popular soccer teams, both play in the English Premier. Bayern plays in the Bundesliga. NBC’s streaming network, Peacock, shows most EPL games while FS1 showcases Bundesliga teams.”

The action has helped bookies maintain their monthly revenue after football season. But Johnson added a word of caution. “Make no mistake. Soccer has a long way to go before it approaches the action on football, basketball, or baseball. But the rise in betting activity is encouraging. Not only that, new soccer league seasons start at the end of August, and 2022 is a World Cup year. So our bookie software agents have reason to be bullish on soccer betting action. They must be careful about relying too much on it, though.”

Via EPR Network
More Internet & Online press releases

Henrik Stampe joins Mono Solutions as the Company’s new CEO

COPENHAGEN, 15-Feb-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Mono Solutions, part of Bauer Media Group, strengthens its leadership team with the appointment of Henrik Stampe as CEO, effective 15th February 2021.

Henrik will report to Natasha Zharinova, President of Bauer Media Group’s Business Area SME Services. Besides his responsibility for Mono Solutions’s daily operations he will have an additional focus on the commercial teams.

“Henrik has an extensive background in sales and a great understanding for the dynamics of digitally-driven markets. He is a seasoned leader and manager with a results-driven, hands-on attitude and a passion for bringing the best out of people“, says Natasha Zharinova. “I am delighted to welcome him to the team.”

Henrik brings more than 25 years of experience in senior sales and commercial roles in a digital and technology-driven environment, having worked for companies such as the Danish app development agency Nodes, tech giants like Microsoft and IBM and the anti-food-waste start-up Too Good To Go.

“I am honoured and excited to be joining the Mono Solutions team, at a time when marketing technology is the lifeline for most businesses. I look forward to building on the team’s fantastic work so far by continuing to provide our reselling partners and SMEs around the world with outstanding services and a future-proof technology,” says Henrik Stampe.

SOURCE: EuropaWire

Hungary’s Supreme Court dismissed Digi Communications N.V.’s appeal related to the 5G Tender in the country

BUCHAREST, Romania, 9-Feb-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — The Company (Digi Communications N.V.) would like to inform its investors and the market that, on 4 February 2021, the Supreme Court of Hungary dismissed the Company’s appeal and thus upheld the first instance court’s judgement, which maintained as lawful the decision issued by the Hungarian Media and Infocommunications Authority (NMHH) to reject the Company’s participation in the tender related to wireless broadband services supporting the introduction of 5G in Hungary (5G Tender).

The Company filed, amongst other legal means it used, a statement of claim challenging the authority’s refusal to registrate the Company in the 5G Tender which has now been settled in favour of NMHH and also a statement of claim by which it challenged the decision awarded in the 5G Tender on its merits. The second litigation is still pending in front of the Metropolitan Regional Court.

The Company will analyse what future legal remedies are available to better protect the Company’s legitimate interests.

For details regarding the reports, please access the official websites designated of Digi: www.digi-communications.ro (Investor Relations Section).

SOURCE: EuropaWire

Customer Data Platform Industry Update January 2021

MILFORD, CT, United States, 4-Feb-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Customer Data Platforms (CDPs) are increasingly embedded inside of larger systems, according to the CDP Institute’s latest Industry Update report. The semi-annual report found that ten of the 13 vendors entering the industry in the second half of 2020 provide campaign management or message delivery services in addition to the core CDP function of creating unified customer profiles. Such firms now account for 70% of the 133 CDP vendors identified in the report and 71% of industry employment.

Despite this trend, there is also strong demand for CDPs that provide only data management and analytics. Such firms actually grew the fastest of all CDPs types during the report period.

The report estimates CDP Industry revenue for 2020 at $1.3 billion and projects 2021 revenues will reach at least $1.55 billion. These figures measure revenues for all CDP product sales worldwide, including CDP components within other systems such as message delivery or ecommerce. It does not include related services or in-house customer data system development.

CDP employment grew by 25% in 2020, to just over 10,000, and the number of CDP vendors grew by 35% to 133. The COVID-19 pandemic resulted in deferred purchases by some potential buyers but accelerated purchases from buyers eager to improve their digital marketing capabilities.

The period saw several CDP acquisitions, most notably Twilio’s $3.2 billion purchase of Segment. In this and other deals, the buyer was a software company that planned to use the CDP as part of an integrated product stack. This contrasts with previous CDP purchases, which were often by firms outside of the software industry, such as Mastercard, who wanted to offer CDP capabilities to supplement other services.

About the Report

The CDP Industry Update Report provides detailed information on CDP vendors, employment, and funding broken by CDP type, location, founding year, and more. It includes four years of historical data collected at six month intervals. The report can downloaded for free at https://lp.cdpinstitute.venntive.com/DL2238-CDPI-Industry-Update-January-2021

SOURCE: EuropaWire

Bookies Expect Record-Breaking Super Bowl LV Action

San Jose, Costa Rica, 2021-Feb-1 — /EPR INTERNET NEWS/ — On February 7, the most wagered upon event of the year happens when the Tampa Bay Buccaneers and Kansas City Chiefs hit the gridiron for Super Bowl LV. Annually, the NFL Championship game attracts the most betting action of any single event of the year. As per PayPerHead, the world’s leading bookie software provider, the 2021 Super Bowl should break betting records. Every year, more and more people wager on the Lombardi Trophy game. Last year, betting action on the Super Bowl totaled over $6.8 billion worldwide. In last year’s Super Bowl, the Kansas City Chiefs beat the San Francisco 49ers 31-20.

Kansas City’s return to this year’s game is one reason bookmaking software companies are bullish on betting action exceeding 2020’s handle. The Chiefs and superstar quarterback Patrick Mahomes are back. So is quarterback Tom Brady, which makes it so interesting to bettors. Brady became the fourth quarterback in history to take two different teams to the Super Bowl after the Buccaneers beat the Green Bay Packers and won the NFC.

On February 7, Brady plays in his tenth Super Bowl. The idea of the best quarterback in the NFL, Mahomes, taking on the best player in NFL history, Brady, in a game for the title has heads spinning.

“Even if you don’t have the internet or television, you know about this game. Patrick Mahomes and Tom Brady are two of the most popular individuals, not just athletes, but people on the planet,” said Nate Johnson, product manager for PayPerHead.

The industry leader provides software that enables individual bookies to run branded sportsbooks online. With PayPerHead.com software, an individual bookmaker’s sportsbook can offer the same options that larger sportsbooks offer. Johnson said the organization added two digital platforms that should help their per head agents break individual Super Bowl betting action records. The first is Live+, an in-game wagering platform that offers game trackers and video streams.

“With Live+,” Johnson said, “players have no reason to leave our agents’ sites. They can check Super Bowl LV stats, check out video streams, and make bets while the action happens.” The other platform that has PayPerHead agents excited is what Johnson calls Premium Props. “In the past, players couldn’t bet on sports performances through the same agent platform. Now they can.”

So far, adopting agents have seen at least a 15% rise in action from Premium Props. Johnson expects Super Bowl LV to blow past that number. “The NFL has never had a Super Bowl like this before. The best current player in the league goes up against the best player of all time and all eyes will be watching and millions of dollars will be wagered. In the National Football League, quarterback is the most important position. Patrick Mahomes and the Kansas City Chiefs versus Tom Brady and the Tampa Bay Buccaneers? It’s a historical, dream matchup. With Live+ and Premium Props, our agents are in the best position to capitalize.”

 

Via EPR Network
More Internet & Online press releases

Donna Thomas, an expert in the digital media space, Joins Visual Data Media Services as Senior VP of Sales, Americas

Donna Thomas, an expert in the digital media space, Joins Visual Data Media Services as Senior VP of Sales, Americas

LOS ANGELES, Calif., United States, 26-Jan-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Visual Data Media Services, a leading entertainment services company serving studios and distributors globally with end-to-end content management and digital media supply chain solutions, announced today that industry veteran Donna Thomas has joined the company’s senior leadership team as Senior Vice President of Sales, Americas.

Prior to joining Visual Data, Thomas was Senior Vice President of Sales at Vubiquity. She has also been responsible for formidable revenue growth at global brands such as Technicolor, Deluxe, Ascent Media and Discovery Networks. An expert in the digital media space, Thomas has worked in every aspect of the content supply chain from creation through distribution. Thomas’s addition to Visual Data’s senior leadership team is the latest move in the company’s next phase of growth. Late last year, Visual Data announced a strategic investment from Endeavour Capital to build on Visual Data’s industry leadership and support its continued momentum.

“Putting the customer first is my main priority. I’ve long admired Visual Data for embodying its commitment to providing world-class customer service,” said Thomas. “I see our role in the industry as listening to our customers and providing them with solutions to grow their business. It’s particularly critical now as the media industry is experiencing unprecedented change. I believe that Visual Data is perfectly positioned to rise to the challenge of leading the industry by providing innovative, scalable offerings and serving its customers with excellence.”

“Donna is a highly respected and experienced industry leader, and is the perfect addition to our senior leadership team,” said Kim Lawrence, Executive Vice President, Global Client Operations, Visual Data. “Donna has a proven ability to resolve complex issues and manage high performing teams. We are confident that her extensive experience and deep industry knowledge will be key to delivering unparalleled value to our customers. Donna inherently understands that the customer is the single most valuable asset a company can have and she is driven by an unrelenting pursuit of customer-driven focus and an unrivaled customer experience. This aligns perfectly with Visual Data’s values.”

SOURCE: EuropaWire

Offorte’s AI Textwriter automates the writing of business proposals

BREDA, The Netherlands, 21-Jan-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Discover how business proposals almost write themselves with the use of Artificial Intelligence in a new update from Offorte.com. Proposal software Offorte makes it easy to create business proposals using the new artificial intelligence functionality, which helps you write proposal texts.

The new tool generates texts composed based on your limited personal input. You can create a company, product, and service description, plus the option to rewrite your texts. Use the system to generate ideas and brainstorm together for a perfect result. Staring at an empty screen is a thing of the past.

Behind the screen, the most advanced AI technology in the world is used to your advantage. This AI model aims at producing natural language and is trained by reading trillions of words and sentences online. The technology is still in its beta phase and cannot yet substitute a human touch, but it comes close to the desired result. Business proposals feature many nuances, all of them essential to win a contract, and to process it in your bid, you need to look at it and fine-tune your text. The AI Textwriter helps to inspire, create and automate.

For Offorte, this is the beginning of a new chapter with new possibilities to help our clients even more in the process of writing a proposal. Each business has its unique driving power and character. Using data and analysis, it becomes possible to gain more insight into what works and what doesn’t, creating a proposal that retains its identity. Thereby you achieve better results and save a lot of time.

The ultimate goal is a scenario whereby an account manager explains the main points of a sales pitch, the client’s interests, and what the proposal must contain as parameters. The system then automatically creates a perfect proposal and provide further support in the sales process. Things haven’t progressed so far yet, but with the new Offorte’s AI Textwriter, steps are made in the right direction.

SOURCE: EuropaWire

TIKTOK FOLLOWERS, VIEWS AND LIKES SERVICE

MIAMI, FL, U.S.A., 2021-Jan-15 — /EPR INTERNET NEWS/ — Not so long ago, a new service appeared in the field of TikTok promotion. And it is this service called TikTop that has proven itself quite Well. There are several reasons for this: over the history of its existence, it has gained a good reputation and, at the same time, offers services at quite pleasant prices compared to competitors.

Let’s see why this service is effective. So, the advantages:

The service allows Users to establish contact only with active users. Visiting Tiktoks, even adding videos from time to time, does not mean being active enough (from the point of view of an entrepreneur who promotes products, services, or just maintains their own content). But the video is uploaded by active users who are fond of Instagram.

Short stories. One video lasts a very short time. As a rule, users are not very attentive to short-term content posts, so they post several videos a day. And users can quickly view them.

First of all, profiles that TikTok thinks are interesting are displayed. However, viewing such pages is also more profitable for the buyer.

Only the video displays a list of people who viewed the content. But the person will not be able to find out who visited the profile.

And, finally, it is worth emphasizing once again that this service, as a method of attracting an audience and feedback from it, is still unknown to many. Therefore, users think that the owner of the TikTok account is actually gradually gaining popularity and is interested in content that attracts other users of the social network and encourages them to perform useful actions for clients (whether it’s likes, views , comments, or subscribers to the TikTok account).

What can the client get using the TikTop service ? And yet, what will be the result after performing the technique? Let’s look at what such a client can get in the end:

New subscribers. People who have viewed clients and those who are interested in the content offered by the user will subscribe to them. Most people watch interesting new videos anyway, so they are more likely to see the clients’ content directly. It only remains to flash in their field of view (this will be done by automatically attracting views).

The increase in coverage of the page. Even those who don’t subscribe to you will increase their reach – they will visit the page, put likes, watch videos, and leave comments. In General, even if the target audience does not increase, the page activity will increase, and this is also a positive result.

Attracting an active audience that is ready for action. Customers of the Tiktok service will not receive empty subscriptions, but they will attract those who often use TikTok and receive information from It.

A user interested in the TikTop service can choose one of the categories of people according to their target audience.

TikTop service is an unobtrusive advertising method. Now everyone knows that page subscriptions are made for profit. Comprehensive promotion is always effective, so if a customer is promoting their TikTok account, promoting the channel’s telegrams, if any, will be appropriate.

Another caveat: TikTop helps not only attract a new audience, but also keep the old one in touch. For example, your page is dedicated to music. The client is subscribed to by people who are not subscribed to by the client. Thanks to TikTop, the audience constantly watches videos of these users, again, very easily and unobtrusively reminding them of themselves. The person will go to the “interesting” section and see you when it is convenient for them. In the case of other services, pages are more Intrusive, often cause a negative reaction and refusal of the account owner to which the subscription is being made.

Via EPR Network
More Internet & Online press releases

EMMY WINNERS GIVE KUDOS TO THECGBROS CGINSIDER PODCAST

Using an Animated Avatar of Himself, Digital Media Professional, Bill Johnston, Co-founder of the Popular TheCGBros YouTube Channel, Earns Praise for His Performance in a Video Podcast Preview Provided to a Special Panel of Members of the Voice Acting Academy.

SAN DIEGO, CA, 2021-Jan-06 — /EPR INTERNET NEWS/ — TheCGBros, a Third-party aggregation YouTube Channel becoming an integral part of many short films’ release strategies, conducted a highly successful beta test of the first episode of their now-in-production podcast series, TheCGBros CGInsider Podcast. Bill Johnston, co-founder of TheCGBros YouTube Channel with his brother, Shaun Johnston, delivered the program content solo, in “talking head” format, but future episodes will see participation from Shaun and from influential guests, as well. Of special interest is that, although Bill spoke as himself, he did it through the novel medium of an animated avatar, possibly a first in the industry. The avatar was designed and executed by co-founder, Shaun Johnston.

The program content is intended for consumption by people with a wide variety of tastes and interests, especially fans of short videos. The subject matter will also be of general interest to students of CGI as well as both entry-level and professionals in the field. The premiere episode in the podcast series was released to the public on TheCGBros YouTube Channel at Midnight January 5, 2021. The series will be rolled out on other streaming platforms weekly on Tuesdays.

The test episode, which runs approximately 20 minutes long, is entitled “What is CGI?” Podcast titles scheduled for the remainder of January include: “Can You Describe the Different Jobs That Relate to Creating a CGI Film,” “Are There Examples of Current CGI in Films That Are So Well Done That They are Undetectable?” and “How Can I Get a Job in Gaming?”

The venue used for the test was an online weekly meeting of the Voice Acting Academy’s “Conductors Club” (VAACC.) The VAACC is a membership support service open to voiceover talent at all levels of experience for the purpose of helping them to advance their voiceover career and to help them get more work. Membership in the VAACC includes weekly live coaching sessions directed by Voiceover Guru, James Alburger, who says that the monthly cost of membership is a lot less than the usual cost of a single hour of private coaching. ConductorsClub sessions are conducted using Zoom, a cloud-based peer-to-peer software platform app that allows virtual video and audio conferencing, webinars, live chats, screen-sharing, and other collaborative capabilities. Information on VAACC is available at https://voiceacting.com/conductorsclub.

The test involved a three-member panel of long-time members of the VAACC. Participating in the test were James Alburger, Tom Daniels, and George Asteri. Senior member of the panel, James Alburger, of San Diego, author of the book commonly used as a required text in college-level voiceover classes, “The Art of Voice Acting,” now in its 6th edition, asserted, “That’s really nice. Very interesting, very thorough, very effective.” Alburger is an 11-Time Emmy® Winner for Sound Design, and owner of The Voice Acting Academy and CIGMA Media. He is also an Engineer, Voice Acting Coach, and Executive Producer/Director for Film, Video, and other media. Alburger operates the websites VoiceActing.com and at cigmamedia.com. Panelist Tom Daniels averred, “That was awesome. Very informative and entertaining. It held my attention all the way through. What surprised me most was that the first use of computer generated imagery dates all the way back to 1958 in the Alfred Hitchcock film, Vertigo.” Daniels is an Emmy®-winning Voice Actor/Executive Producer who lives in Massillon, Ohio. You can listen to Tom’s sound demos here TomDanielsVoiceDemos and reach him at tomdanielsvoice@gmail.com. The third member of the panel, George Asteri, opined, “That was an excellent summary and gave a really good understanding of CGI. It really informed me.” Asteri, who lives in Saginaw, Michigan, has been acting for his entire life. As a Shakespearean trained actor, Asteri has performed on stage with such notable stars as Christopher Walken in Richard II, and Nicholas Pennell in Richard III. He has also played leading roles in many stage plays, including Shakespeare’s Hamlet. As a voice actor, Asteri has voiced national, local and cable commercials, shared his narration talent with a large Michigan school district film production, narrated for audiobooks, and has made several recordings for Internet clients. Asteri operates a website at https://www.GeorgeAsteri.com where he has provided his email address and telephone number.

Bill, when asked to describe his company’s vision for entering the wildly-expanding, somewhat chaotic podcast marketplace responded, “Well, we believe that mounting up a podcast series not only continues, but builds on our long-standing mission, which from Day-One has been to curate the highest quality professional-level CG content from around the world, as well as to provide insights and inspiration to our two main constituencies: the producers of video content and the consumers of that content. Simply stated, we help the second group — the consumers — by providing them with high quality video content, and we help the first group — the producers of video content — or as we call them,‘New Media Producers,’ by providing them access to a ‘destination site’ where members of the second group can come and discover their works. And by destination, we mean, specifically, a proven, well-established place, with a great reputation for streaming quality videos, where people who love our content know they can come to see outstanding videos that were created with the ‘blood, sweat, and tears’ suffering (not to mention loss-of-sleep) of artists with great talent but with little-to-no prospects to obtain timely significant Media Reach on their own. The proof is in the pudding — as we speak, we have more than 3.5 Million subscribers to our channel; that number is increasing by approximately 40,000 per month, and we are averaging more than 20 million views per month. And, we’ve aggregated almost 1.25 Billion views since we launched our channel. These statistics don’t tell the whole story, of course, but they put us, according to SocialBlade, the social media statistics website that tracks and measures growth, near the top 4,000 in YouTube subscriber ranking and near the top 3,000 in YouTube video view ranking.”

Responding to a further question, “How, specifically, will your podcast series contribute to the accomplishment of your mission,” Johnston explained, “As a forward-looking company in the entertainment business, we’re always on the alert to detect changes that are happening in the entertainment marketplace. What we’ve seen is a growing trend that people want more engagement with great Internet sites that they have gotten to know and have grown to love. Given the rapid increase in the number of podcasts available in the marketplace, we figured a podcast would be a great way, not only to meet our fans’ desires for a higher level of engagement with us, it would also be a great way for us to enhance the value we can add to providing curated videos to our viewers. We are also creating the company infrastructure necessary to support a fan club. We think that will provide even more of the engagement
that fans want.”

Bill Johnston is an established Digital Media Professional with 22 years of experience, the last 18 years within the console-gaming industry. There, he has been involved in Creative Direction/Supervision, Project/Team Management, Dynamic Simulations, and Fluid Dynamics involving Rigid Bodies and Soft Bodies, Particles, and Sprites. He has also managed the production of cinematic FX animation for industry leaders such as Activision/Blizzard, Sony Computer Entertainment of America, and Bungie. He has specialized in in-depth work in the areas of Pre-Visualization, Pre-Rendered FX/Cinematic Cut-Scenes, Promotional Projects and Real-Time Future-Gen FX for Game Environments. Johnston has worked on more than 45 AAA game titles played on personal computers, as well as on Sony’s Playstation, and Microsoft’s Xbox consoles. The titles include, among others, game series such as the CALL OF DUTY,DESTINY, RESISTANCE, UNCHARTED 2, LAIR, WARHAWK, GOD OF WAR, and SOCOM 3. He is currently working on another high-profile game franchise creating FUTURE-GEN FX for next-gen Platforms.

Shaun Johnston is a professional CGI artist and animator in the video games industry with over 27 years of experience, with a broad background in creating 3D animation including previsualization, VFX, and cinematic sequences for PC and Console game trailers, and in-game Cut-Scenes. Today, he is a full-time 3D Animator. He has worked for several industry-leading video game companies including Sony Computer Entertainment America, Gearbox Software, Sony Online Entertainment, Daybreak Game Company. Shaun has also worked on numerous game titles including the billion-dollar Massively Multiplayer Online Game (MMO) franchise EVERQUEST, the Guinness World Record-holding FPS PLANETSIDE 2, and one of first successful battle royale games, H1Z1.

Via EPR Network
More Internet & Online press releases