Category Archives: Services

New service to measure and analyze best practices and competitive differentiators across a broader sample of websites

BOSTON, MA, United States, 28-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Many businesses want to delight customers around the world with a top-notch digital experience in their own language. However, a lack of knowledge and objective insights hampers their ability to convert their intentions into an effective experience and leaves their international customers with a sub-par experience. Now, global organizations can improve the global online customer experience with a new data product by CSA Research, the Localization Intelligence Analyzer, powered by LocHub. The Localization Intelligence Analyzer connects LocHub’s observed and crawled data to the research firm’s historical repository of data and insights; helping companies make strategic decisions that too often have been informed by anecdotal evidence and gut feel.

“LocHub uses the latest analytic and diagnostic software to provide near real-time intelligence. Think of it as a centralized, and user-friendly visual dashboard that offers a localization scoring system and points out errors you can address and remove. It’s as easy as inserting the URL of the website you want to crawl,” comments Rikkert Engels, CEO and founder of LocHub. “CSA Research’s Localization Intelligence Analyzer, powered by LocHub, allows global organizations to benchmark their performance and contextualize it based on a variety of factors to understand where they stand compared to their peers on multiple axes.”

Organizations use the data and analysis from the Localization Intelligence Analyzer powered by LocHub for:

  • Tactical Analysis: Benchmarks such as language or locale support and the depth to which the site has been localized help companies find and fix flaws in their global customer journeys and identify gaps compared to their competitors. These include performance lags, mismatched content, and other common and even exotic problems with multilingual sites.
  • Strategic Decisions: CSA Research can analyze the sequence in which languages have been added and analyze the incremental effect of language support on business objectives over time by correlating results with KPIs and other measures. By connecting that observed and crawled data to the research firm’s historical repository of data and insights, they can help companies make strategic, data-based decisions.

CSA Research is using LocHub’s unmatched crawling capabilities to expand its long-running Global Website Assessment Index and Digital Opportunity services.

“LocHub enhances and accelerates our firm’s ability to measure and analyze best practices and competitive differentiators across a broader sample of websites in today’s customer-focused digital experience,” adds Dr. Arle Lommel, senior analyst at CSA Research. “It broadens the reach of our empirical data that our clients use to inform their strategic decisions concerning market entry and support in global markets.”

Contact CSA Research to find out how to test the Localization Intelligence Analyzer’s capabilities and benchmark your website’s localization effectiveness.

SOURCE: EuropaWire

CDP Industry July 2021 Update: accelerated growth during the pandemic

MILFORD, CT, United States, 28-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Customer Data Platform (CDP) vendors grew at a record pace during the first half of 2021, according to the CDP Institute’s latest Industry Update report. The semi-annual report found that a brief slowdown at the start of the Covid-19 pandemic was replaced by accelerated growth, increased funding, and strategic acquisitions as companies invested in CDPs to support pandemic-inspired transformation projects.

CDP vendors listed in previous reports added 6% more employees and 11% more venture funding during the first half of 2021, compared with 1% employment growth and 3% funding growth in the second half of 2020.

In addition, a near-record twenty new CDP vendors were added to the report. These were split about evenly between CDP start-ups and established businesses that added a CDP capability to existing products.

Industry growth is also reflected by a record eight CDP acquisitions and mergers during the period. Most buyers were customer engagement software vendors seeking a CDP to connect siloed components of multi-channel suites.

Growth was especially strong in the Asia Pacific region, whose share of industry vendors grew from 13% one year ago to 17%, share of employment grew from 10% to 14%, and share of funding grew from just 6% to 25%. Europe-based companies fell from 39% to 38% of vendors, from 32% to 28% of employment, and from 14% to 12% of funding over the same period.

The report estimates CDP Industry revenue for 2021 at $1.6 billion. This figure represents revenues for all CDP product sales worldwide, including CDP components within other systems such as marketing suites, message delivery systems, and ecommerce platforms. It does not include related services or in-house customer data system development.

SOURCE: EuropaWire

Fanpictor zal de digitale transformatie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond

NIEDERUZWIL, Zwitserland / NEW YORK, NY, Verenigde Staten, 1-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een meerjarige samenwerking aangekondigd met Fanpictor, een Zwitsers technologiebedrijf binnen de NOEXIS-groep. Fanpictor zal de digitale transformatie van de vereniging ondersteunen en oplossingen bieden voor het betrekken van fans binnen de onlangs geüpgradede mobiele app voor het UEFA Europees kampioenschap voetbal en daarna. Deze overeenkomst valt samen met de lancering van een nieuwe Fanpictor-sponsoringoplossing voor eigendommen, verenigingen, rechthebbenden en sponsors. Met dit schaalbare end-to-end platform kunnen teams op alle niveaus van de professionele sport geavanceerde technieken en dataverwerking bouwen tegen een toegankelijke prijs.

Samenwerking met de Koninklijke Belgische Voetbalbond
Voortbouwend op de succesvolle samenwerkingen van Fanpictor met grote internationale eigendommen, verenigingen en sponsors uit de sportindustrie, zoals Raiffeisen Bank ZwitserlandCoca-Cola en de National Hockey League (NHL), is deze driejarige overeenkomst met de KBVB (een van de meest vooraanstaande bij UEFA aangesloten verenigingen) een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf nu het zijn wereldwijde activiteiten verder uitbreidt.

“Met de KBVB wint Fanpictor een vooruitstrevende klant en versterkt het zijn expansiestrategie. We zijn ervan overtuigd dat de samenwerking met de KBVB en de gezamenlijk ontwikkelde digitale producten een winstgevende en baanbrekende impact zullen hebben op de digitale transformatie van de sportsponsoringindustrie”, aldus Sandro Kälin, oprichter en CEO van NOEXIS AG.

Door het KBVB-partnerschap breidt Fanpictor zijn portfolio van prestigieuze klanten in de sportindustrie uit. Christopher Cheetham, CEO van Fanpictor Inc., zei: “We zijn verheugd om samen te werken met de Koninklijke Belgische Voetbalbond en om hun ‘digital first’-visie tot leven te brengen. Belgische fans behoren tot ‘s werelds meest fanatieke voetbalsupporters en we kijken ernaar uit om de KBVB te helpen met het leveren van nieuwe ervaringen, spannende content en mogelijkheden voor fans om exclusieve prijzen te winnen tijdens en na EURO 2020. De KBVB deelt onze ambitie om te innoveren en we zijn verheugd om te zien wat we samen kunnen bereiken.”

Digitaal sportsponsorplatform
De manier waarop sport wordt geconsumeerd, is in alle leeftijdsgroepen aanzienlijk veranderd en is verschoven naar digitale kanalen. Organisaties moeten nieuwe manieren vinden om waarde te leveren aan belanghebbenden en moeten hun activiteiten snel aanpassen aan een sterk veranderde zakelijke omgeving. Als gevolg hiervan is de digitale transformatie in de sportindustrie versneld, waardoor technologie nu gebruikt wordt om ongekende groeimogelijkheden te ontgrendelen.

Fanpictor biedt een geïntegreerd digitaal platform voor eigendommen, verenigingen, rechthebbenden en sponsors om unieke fanervaringen te creëren en tegelijkertijd diepgaande gedragsinzichten te genereren. Via deze tool krijgen klanten van Fanpictor toegang tot diverse datasets, waardoor ze trends kunnen identificeren, datagestuurde besluitvormingskaders voor marketingactiviteiten kunnen bouwen en nieuwe inkomstenstromen en duurzame bedrijfsmodellen kunnen genereren.

Over Fanpictor
Fanpictor is een Zwitsers technologiebedrijf binnen de NOEXIS-groep dat innovatieve digitale oplossingen ontwikkelt voor eigendommen, verenigingen, rechthebbenden en sponsors. Fanpictor creëert boeiende digitale ervaringen om langdurige verbindingen op te bouwen tussen fans, teams en sponsors. Fanpictor’s geïntegreerde end-to-end fanbetrokkenheids- en sponsorplatform geeft marketing- en creatieve teams de mogelijkheid om unieke campagnes te ontwikkelen en commercieel gevalideerde gegevens te gebruiken om het succes van hun ideeën te meten. Voor meer informatie over digitale sportsponsoring, fan engagement en business intelligence kunt u terecht op https://www.fanpictor.com.

KBVB-app
Meer informatie over de KBVB-app vind je op https://www.rbfa.be/app.

SOURCE: EuropaWire

Fanpictor agevolerà la trasformazione digitale della RBFA

NIEDERUZWIL, Svizzera / NEW YORK, NY, Stati Uniti, 1-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — La Royal Belgian Football Association (RBFA) ha annunciato una partnership pluriennale con Fanpictor, una società tecnologica svizzera appartenente al gruppo NOEXIS. Fanpictor agevolerà la trasformazione digitale della società sportiva e fornirà soluzioni per il coinvolgimento dei tifosi con la sua app mobile recentemente aggiornata per il Campionato Europeo di Calcio UEFA e oltre. Questo accordo coincide con il lancio di una nuova formula di sponsorizzazione Fanpictor per società sportive, associazioni, titolari di diritti e sponsor. Questa piattaforma scalabile end-to-end consente alle squadre di ogni livello dello sport professionistico di implementare una gestione evoluta di tecnologia e dati a un prezzo accessibile.

Partnership con la Royal Belgian Football Association
Costruito sulla base della proficua collaborazione di Fanpictor con importanti società sportive internazionali, associazioni e sponsor del settore sportivo, come Raiffeisen Bank Switzerland, Coca-Cola e National Hockey League (NHL), questo accordo triennale con la RBFA, una delle associazioni più prestigiose della UEFA, è una significativa pietra miliare per l’azienda che continua a espandere le proprie iniziative a livello globale.

“Con la RBFA, Fanpictor conquista un cliente lungimirante e rafforza la propria strategia di espansione. Siamo convinti che la collaborazione con la RBFA e i prodotti digitali sviluppati congiuntamente avranno un impatto proficuo e pionieristico sulla trasformazione digitale del settore delle sponsorizzazioni sportive”, ha affermato Sandro Kälin, fondatore e AD di NOEXIS AG.

Grazie alla partnership con la RBFA, Fanpictor amplia il proprio elenco di prestigiosi clienti nel settore sportivo. Christopher Cheetham, AD di Fanpictor Inc., ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con la Royal Belgian Football Association per dare vita alla loro visione “digital first”. I fan belgi sono tra i tifosi di calcio più appassionati al mondo e siamo impazienti di aiutare la RBFA a proporre ai tifosi nuove esperienze, contenuti entusiasmanti e opportunità di vincere premi esclusivi durante e dopo EURO 2020. La RBFA condivide la nostra spinta all’innovazione e aspettiamo con entusiasmo di vedere cosa potremo realizzare insieme”.

Piattaforma di sponsorizzazione sportiva digitale
Con il passaggio ai canali digitali, il modo in cui vengono fruiti gli eventi sportivi è cambiato in modo significativo in tutte le fasce d’età. Le organizzazioni devono trovare nuovi modi per portare profitti agli investitori e adattare le proprie iniziative con rapidità in un mercato profondamente mutato. Di conseguenza, la trasformazione digitale nel settore sportivo ha subito una forte accelerazione e adesso si serve della tecnologia per dare accesso a opportunità di crescita senza precedenti.

Fanpictor offre una piattaforma digitale integrata a società sportive, associazioni, titolari di diritti e sponsor, permettendo loro di proporre ai tifosi delle esperienze esclusive e fornendo al contempo statistiche comportamentali. Con questo strumento i clienti di Fanpictor hanno accesso a diversi insiemi di dati con cui possono identificare tendenze, elaborare strutture decisionali supportate da dati per le attività di marketing e generare nuovi flussi di entrate e modelli di business sostenibili.

Chi siamo Fanpictor
Fanpictor è una società tecnologica svizzera appartenente al gruppo NOEXIS che sviluppa soluzioni digitali innovative per società sportive, associazioni, titolari di diritti e sponsor. Fanpictor sviluppa esperienze digitali coinvolgenti che stabiliscono relazioni a lungo termine tra tifosi, squadre e sponsor. La piattaforma integrata end-to end di Fanpictor per la sponsorizzazione e il coinvolgimento dei tifosi dà ai team di marketing e creativi la possibilità di sviluppare campagne promozionali uniche e di utilizzare dati commercialmente convalidati per misurare il successo delle loro idee. Ulteriori informazioni sulla sponsorizzazione sportiva digitale, sul coinvolgimento dei fan e sulla business intelligence sono disponibili su https://www.fanpictor.com.

App RBFA
Ulteriori informazioni sull’app RBFA sono disponibili su https://www.rbfa.be/app.

SOURCE: EuropaWire

Fanpictor respaldará la transformación digital de la Real Federación Belga de Fútbol

NIEDERUZWIL, Suiza / NUEVA YORK, NY, Estados Unidos, 1-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — la Real Federación Belga de Fútbol (RFBF) ha anunciado una colaboración de varios años con Fanpictor, empresa de tecnología suiza del grupo NOEXIS. Fanpictor respaldará la transformación digital de la federación y brindará herramientas para la participación de los aficionados en su aplicación móvil recién actualizada para el Campeonato Europeo de Fútbol de la UEFA y otros eventos futuros. Este acuerdo coincide con el lanzamiento de una nueva herramienta de patrocinio de Fanpictor para propiedades, asociaciones, titulares de derechos y patrocinadores. Esta plataforma integral y ampliable permite a equipos de todos los niveles del deporte profesional establecer una tecnología de vanguardia y manejar datos a un precio accesible.

Colaboración con la Real Federación Belga de Fútbol
Tras las exitosas colaboraciones de Fanpictor con importantes propiedades, asociaciones y patrocinadores internacionales del sector deportivo, como el Raiffeisen Bank Switzerland, Coca-Cola y la Liga Nacional de Hockey (NHL), este acuerdo de tres años con la RFBF, una de las asociaciones de miembros más sofisticadas de la UEFA, es un hito importante para la empresa, que sigue ampliando sus operaciones mundiales.

«Con la RFBF, Fanpictor gana un cliente con visión de futuro y fortalece su estrategia de expansión. Estamos convencidos de que la cooperación con la RFBF y los productos digitales desarrollados conjuntamente tendrán un impacto rentable y pionero en la transformación digital del sector del patrocinio deportivo», declaró Sandro Kälin, fundador y director general de NOEXIS AG.

A través de la asociación con la RFBF, Fanpictor amplía su lista de clientes prestigiosos en el sector deportivo. Christopher Cheetham, director general de Fanpictor Inc., declaró: «Estamos encantados de asociarnos con la Real Federación Belga de Fútbol para dar vida a su visión de “lo digital primero”. Los hinchas belgas se encuentran entre los más apasionados del mundo, y esperamos ayudar a la RFBF a ofrecer nuevas experiencias, contenidos emocionantes y oportunidades para que los aficionados ganen premios exclusivos durante y después de la EURO 2020. La RFBF comparte nuestro afán de innovación, y estamos deseando ver lo que podemos lograr juntos».

Plataforma digital de patrocinio deportivo
La forma en la que se consumen los deportes ha cambiado considerablemente en todos los grupos de edad, orientándose hacia los canales digitales. Las organizaciones deben encontrar nuevas formas de ofrecer valor a las partes interesadas y adaptar rápidamente sus operaciones a un entorno empresarial muy cambiado. En consecuencia, la transformación digital se ha acelerado en el sector deportivo, que ahora utiliza la tecnología para generar oportunidades de crecimiento sin precedentes.

Fanpictor ofrece una plataforma digital integrada para que las propiedades, asociaciones, titulares de derechos y patrocinadores puedan crear experiencias únicas para los aficionados, al tiempo que se obtiene información detallada sobre su comportamiento. Con esta herramienta, los clientes de Fanpictor pueden acceder a diversos conjuntos de datos, lo que les permite identificar tendencias, crear esquemas de toma de decisiones basados en datos para las actividades de mercadotecnia y generar nuevas fuentes de ingresos y modelos de negocio sostenibles.

Acerca de Fanpictor
Fanpictor es una empresa de tecnología suiza perteneciente al grupo NOEXIS que desarrolla herramientas digitales innovadoras para propiedades, asociaciones, titulares de derechos y patrocinadores. Fanpictor crea atractivas experiencias digitales para establecer vínculos a largo plazo entre aficionados, equipos y patrocinadores. La plataforma integrada e integral de participación para aficionados y patrocinio de Fanpictor ofrece a los equipos creativos y de mercadotecnia la oportunidad de desarrollar campañas únicas y utilizar datos validados comercialmente para evaluar el éxito de sus ideas. Puede encontrar más información sobre el patrocinio digital de deportes, la participación de los aficionados y la inteligencia empresarial en https://www.fanpictor.com.

Aplicación RBFA
Puede encontrar más información sobre la aplicación RBFA en https://www.rbfa.be/app.

SOURCE: EuropaWire

Fanpictor soutiendra la transformation numérique de La Royal Belgian Football Association

NIEDERUZWIL, Suisse / NEW YORK, États-Unis, 1-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — La Royal Belgian Football Association (Royal Belgian Football Association, RBFA) a annoncé un partenariat pluriannuel avec Fanpictor, une entreprise technologique suisse appartenant au groupe NOEXIS. Fanpictor soutiendra la transformation numérique de l’association et fournira des solutions d’engagement des fans dans son application mobile récemment mise à niveau pour le Championnat d’Europe de football de l’UEFA, et bien après. Cet accord coïncide avec le lancement d’une nouvelle solution de parrainage Fanpictor pour les propriétés, les associations, les ayants droit et les sponsors. Cette plateforme évolutive de bout en bout permet aux équipes sportives professionnelles de tous niveaux d’accéder à une technologie de pointe et un traitement de données pour un prix accessible.

Partenariat avec la Royal Belgian Football Association
S’appuyant sur les collaborations fructueuses de Fanpictor avec de grandes propriétés internationales, des associations et des sponsors de l’industrie du sport tels que Raiffeisen Bank SuisseCoca-Cola et la National Hockey League (NHL) américaine, cet accord de trois ans avec la RBFA, l’une des fédérations membres les plus expérimentées de l’UEFA, est une étape importante pour l’entreprise en pleine expansion dans ses opérations mondiales.

« Avec la RBFA, Fanpictor gagne un client avant-gardiste et renforce sa stratégie d’expansion. Nous sommes convaincus que la coopération avec la RBFA et les produits numériques développés conjointement exerceront un impact rentable et pionnier sur la transformation numérique de l’industrie du sponsoring sportif », a déclaré Sandro Kälin, fondateur et P.-D.G. de NOEXIS AG.

Grâce au partenariat avec la RBFA, Fanpictor élargit sa liste de clients prestigieux dans l’industrie du sport. Christopher Cheetham, P.-D.G. de Fanpictor Inc., a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à la Royal Belgian Football Association pour donner vie à leur vision du “tout numérique”. Les supporters belges sont parmi les supporters de football les plus passionnés au monde et nous sommes impatients d’aider la RBFA à offrir aux fans de nouvelles expériences, un contenu passionnant et des opportunités de gagner des prix exclusifs pendant et après l’Euro 2020. La RBFA partage notre volonté d’innover et nous avons hâte de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. »

Plateforme numérique de sponsoring sportif
La façon dont le sport est consommé a considérablement changé dans toutes les tranches d’âge, passant aux canaux numériques. Les organisations doivent trouver de nouvelles façons d’offrir de la valeur aux parties prenantes et adapter rapidement leurs opérations à un environnement commercial en pleine mutation. En conséquence, la transformation numérique s’est accélérée dans l’industrie du sport, qui utilise désormais la technologie pour ouvrir des opportunités de croissance sans précédent.

Fanpictor propose une plateforme numérique intégrée pour les propriétés, les associations, les titulaires de droits et les sponsors afin de créer des expériences uniques pour les fans, tout en générant des informations comportementales approfondies. Grâce à cet outil, les clients de Fanpictor ont accès à divers ensembles de données, leur permettant d’identifier les tendances, de créer des systèmes de prise de décision basés sur ces données pour leurs activités de marketing, et de générer de nouvelles sources de revenus et des modèles commerciaux durables.

À propos de Fanpictor
Fanpictor est une entreprise technologique suisse au sein du groupe NOEXIS qui développe des solutions numériques innovantes pour les propriétés, les associations, les ayants droit et les sponsors. Fanpictor crée des expériences numériques captivantes pour établir des liens à long terme entre les fans, les équipes et les sponsors. La plateforme intégrée d’engagement et de parrainage des fans de bout en bout de Fanpictor offre aux équipes marketing et créatives la possibilité de développer des campagnes uniques et d’utiliser des données validées commercialement pour mesurer le succès de leurs idées. Vous trouverez plus d’informations sur le parrainage sportif numérique, l’engagement des fans et la veille économique sur https://www.fanpictor.com.

Application RBFA
Vous trouverez plus d’informations sur l’application RBFA sur https://www.rbfa.be/app.

SOURCE: EuropaWire

Der Königlich Belgische Fussballverband (RBFA) verkündet eine mehrjährige Partnerschaft mit Fanpictor um die Digitalisierung innerhalb des Verbandes voranzutreiben

Niederuzwil, Schweiz und New York, USA, 1-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Der Königlich Belgische Fussballverband (RBFA) verkündet eine mehrjährige Partnerschaft mit Fanpictor, einem Schweizer Technologieunternehmen der NOEXIS Gruppe, um die Digitalisierung innerhalb des Verbandes voranzutreiben. Fanpictor integriert seine bedürfnisspezifischen digitalen Fan-Engagement-Lösungen in die aktualisierte Mobile-App der RBFA für die UEFA Fussball-Europameisterschaft und die Zeit danach. Diese Kooperation erfolgt zeitgleich mit der Lancierung der neuen Digital Sports Sponsorship Platform von Fanpictor für Sportvereine, Verbände, Rechteinhaber und Sponsoren. Die skalierbare digitale End-to-End-Lösung ermöglicht es Teams auf allen Ebenen des professionellen Sports, einen hochmodernen Technologie- und Datenbetrieb zu einem erschwinglichen Preis aufzubauen.

Partnerschaft mit dem Königlich Belgischen Fussballverband
Nach erfolgreichen Kooperationen mit namhaften internationalen Vereinen, Verbänden und Sponsoren aus dem Sportsektor wie Raiffeisen SchweizCoca-Cola und der National Hockey League (NHL), ist der Dreijahresvertrag mit RBFA, einem der fortschrittlichsten Mitgliedsverbände der UEFA, ein bedeutender Meilenstein für Fanpictor bei der globalen Expansion.

«Mit RBFA gewinnt Fanpictor einen vorausdenkenden Kunden und untermauert damit die Expansionsstrategie. Wir sind davon überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit RBFA und die gemeinsam entwickelten digitalen Produkte einen gewinnbringenden und zukunftsweisenden Einfluss auf die Digitalisierung der Sportsponsoring-Industrie haben werden», teilt Sandro Kälin, Gründer und CEO der NOEXIS AG, mit.

Durch die Kooperation mit RBFA baut Fanpictor sein Netzwerk an renommierten Kunden im Sportbereich weiter aus. Christopher Cheetham, CEO von Fanpictor Inc., betont: «Wir sind sehr glücklich und stolz, mit dem Königlich Belgischen Fussballverband zu kooperieren und ihre Digital-First-Vision zum Leben zu erwecken. Die belgischen Fussballfans gehören zu den leidenschaftlichsten Fans der Welt. Wir freuen uns deshalb ausserordentlich, RBFA dabei zu unterstützen, ihren Supportern während und nach der EURO 2020 unvergessliche Erlebnisse, massgeschneiderte Inhalte und exklusive Preise zu bieten. RBFA teilt unseren Innovationsdrang und wir sind gespannt, was wir gemeinsam erreichen werden.»

Digital Sports Sponsorship Platform
Die Art und Weise, wie Sport konsumiert wird, hat sich über alle Altersgruppen hinweg stark verändert und sich auf die digitalen Kanäle verlagert. Deshalb müssen neue Wege gefunden werden, um allen Interessensgruppen weiterhin einen Mehrwert zu bieten und die eigenen Prozesse schnell an ein stark verändertes Geschäftsumfeld anzupassen. Infolgedessen schreitet die Digitalisierung in der Sportindustrie in grossen Schritten voran und verschafft Teams, Verbänden, Rechteinhabern und Sponsoren eine enorme Wachstumsmöglichkeit.

Fanpictor bietet eine integrierte digitale Plattform, um einzigartige Fan-Erlebnisse zu schaffen und gleichzeitig aufschlussreiche Insights über das Verhalten und die Präferenzen der Fans zu gewinnen. Mit der Digital Sports Sponsorship Platform erhalten Sportvereine, Verbände, Rechteinhaber und Sponsoren Zugang zu diversen Datensätzen, mit welchen sie Trends erkennen, datengestützte Entscheidungsgrundlagen für Vermarktungsaktivitäten schaffen, neue Einnahmequellen generieren und dadurch ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickeln.

Über Fanpictor
Fanpictor ist ein Schweizer Technologieunternehmen der NOEXIS Gruppe, das innovative digitale Lösungen für Sportvereine, Sportverbände, Rechteinhaber und Sponsoren entwickelt. Fanpictor schafft fesselnde digitale Erlebnisse, um langfristige Verbindungen zwischen Fans, Teams und Sponsoren aufzubauen. Fanpictors integrierte durchgängige Digital Sports Sponsorship Platform gibt Marketing- und Kreativteams die Möglichkeit, einzigartige, massgeschneiderte Kampagnen zu entwickeln und den Erfolg ihrer Ideen mit kommerziell validierten Daten zu messen. Weitere Informationen über digitales Sportsponsoring, Fan Engagement und Business Intelligence finden Sie unter https://www.fanpictor.com.

RBFA App
Weitere Informationen zur RBFA App finden Sie unter https://www.rbfa.be/app.

SOURCE: EuropaWire

Fanpictor to support Royal Belgian Football Association’s digital transformation

NIEDERUZWIL, Switzerland / NEW YORK, NY, United States, 1-Jul-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — The Royal Belgian Football Association (RBFA) has announced a multi-year partnership with Fanpictor, a Swiss technology company within the NOEXIS group. Fanpictor will support the association’s digital transformation and provide fan engagement solutions within its recently upgraded mobile app for the UEFA European Football Championship and beyond. This agreement coincides with the launch of a new Fanpictor sponsorship solution for properties, associations, rights holders and sponsors. This scalable end-to-end platform allows teams at all levels of professional sport to build a cutting-edge technology and data operation at an accessible price point.

Partnership with Royal Belgian Football Association
Building on Fanpictor’s successful collaborations with major international properties, associations and sponsors from the sports industry, such as Raiffeisen Bank SwitzerlandCoca-Cola and the National Hockey League (NHL), this three-year agreement with the RBFA, one of UEFA’s most sophisticated member associations, is a significant milestone for the company as it continues to expand its global operations.

“With RBFA, Fanpictor wins a forward-thinking customer and strengthens its expansion strategy. We are convinced that the cooperation with RBFA and the jointly developed digital products will have a profitable and pioneering impact on the digital transformation of the sports sponsorship industry“ said Sandro Kälin, founder and CEO of NOEXIS AG.

Through the RBFA partnership, Fanpictor expands its roster of prestigious customers in the sports industry. Christopher Cheetham, CEO of Fanpictor Inc., said: “We are delighted to partner with the Royal Belgian Football Association to bring their ‘digital first’ vision to life. Belgian fans are among the world’s most passionate football supporters and we look forward to helping the RBFA deliver new experiences, exciting content, and opportunities for fans to win exclusive prizes during and after EURO 2020. The RBFA shares our drive to innovate, and we are excited to see what we can accomplish together.”

Digital Sports Sponsorship Platform
The way sports are consumed has changed significantly across all age groups, shifting to digital channels. Organizations have to find new ways to deliver value to stakeholders and quickly adapt their operations to a much-changed business environment. As a result, digital transformation has accelerated in the sports industry, which is now using technology to unlock unprecedented opportunities for growth.

Fanpictor offers an integrated digital platform for properties, associations, rights holders and sponsors to create unique fan experiences, while generating in-depth behavioral insights. Through this tool Fanpictor’s clients gain access to diverse data sets, enabling them to identify trends, build data-driven decision-making frameworks for marketing activities, and generate new revenue streams and sustainable business models.

About Fanpictor
Fanpictor is a Swiss technology company within the NOEXIS group that develops innovative digital solutions for properties, associations, rights holders and sponsors. Fanpictor creates captivating digital experiences to build long-term connections between fans, teams and sponsors. Fanpictor’s integrated end-to-end fan engagement and sponsorship platform, gives marketing and creative teams the opportunity to develop unique campaigns and to use commercially validated data to measure the success of their ideas. More information about digital sports sponsorship, fan engagement and business intelligence can be found at https://www.fanpictor.com.

RBFA App
More information about the RBFA App can be found at https://www.rbfa.be/app.

SOURCE: EuropaWire

Significant features added to Akenza’s new IoT platform

ZÜRICH, 30-Jun-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Akenza, a leading Internet of Things (IoT) platform, is proud to announce the launch of its brand new platform. This is yet another step to realize their vision towards employing IoT across markets and industries. They are convinced that by significantly reducing the effort and complexity companies face when creating IoT solutions, they can lead the IoT evolution towards broader market applicability. The number of possible use cases to connect the world around us is endless, but it is a matter of awareness, cost, and complexity.

IoT is a vast network of devices and technologies that can communicate and exchange data via the Internet. Not only limited to computing devices such as smartphones and laptops, the term IoT refers to any technology with Internet connectivity to send or receive data. IoT technologies can range from wearable heart-rate monitors, automated thermostats, smart cars to sensors for manufacturing equipment.

The akenza platform enables businesses to introduce innovative and digital IoT solutions rapidly. Solutions built with akenza span any vertical, be it smart city, smart building, or industry. The highly volatile technological landscape necessitates solutions that enable an agile approach to development and innovations.

Therefore, akenza proudly supports digital accessibility, which is why it is premised upon the enhanced relationship between IoT devices and accessible digital experiences. Furthermore, their flexible, software-only platform enables IoT developers to develop smart solutions on a solid technological foundation.

Over the last few years, they have learned a lot about the IoT ecosystem, the much-desired enterprise features, its simplicity, and its self-service needs. So they listened and delivered!

The significant features of their brand new platform include –

Connectivity-as-a-Service
Managing a portfolio of devices across various connectivity platforms may require additional administrative effort and complexity. With their offering of Connectivity-as-a-service, IoT developers, CTOs, and R&D Heads no longer need to worry about separate network operator contracts. Instead, simply choosing the best connectivity, depending upon the region, can enable them to connect their devices to akenza. Furthermore, this IoT platform allows them to manage their connectivity portfolio with minimal effort by offering centralized connectivity management.

No-Code Data Processing
Being in total charge of IoT data streams is imperative to generate valuable information from raw sensor data. With No-Code Data Flows, IoT developers only need to define their data processing chain once and apply it to as many devices as you want.

Rule Engine
With the rule engine feature, they can process and analyze data from multiple devices simultaneously and trigger actions based on sensor data. These actions can include sending email or SMS notifications, downlinks, or aggregating data without requiring any coding skills.

Advanced User Management
Various stakeholders such as project managers and developers are involved during the lifecycle of an IoT project. With akenza’s built-in role-based access control, they have full access rights, allowing them to collaborate with all the parties involved securely.

Device Type Studio
akenza allows developers to choose from multiple devices and create a device type with a web-based device type studio. They are bound to benefit from a device-type library with a payload decoder/encoder for up-/downlinks. The well-known off-the-shelf IoT devices are already integrated with their open-source device library, and new devices are continually added.

Private Cloud
akenza can be deployed on the existing cloud, such as AWS, Microsoft Azure, or Google Cloud Platform.

Visualizations
The akenza platform allows IoT developers to make more out of data by providing insightful data visualization. The built-in data visualization offers a direct overview of the data from computing devices, connects easily with dashboard builders such as Grafana, or uses one of the plugs and plays Business Intelligence Modules.

With all these features to support the development of IoT applications, they look forward to getting you started in your IoT journey. Visit their new website.

SOURCE: EuropaWire

New survey on freelancers uncovers unique and untapped growth opportunity for digital service providers

COPENHAGEN, 25-May-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — A new study looking into the business models and strategies of freelancers has revealed a unique and untapped growth opportunity for digital service providers.

Freelancers today represent a growing labour market segment, one which has been heavily boosted by the pandemic. According to Freelancer.com, in Q2 2020, as the pandemic’s first wave raged across Europe and the United States, freelance job openings increased by 25% compared to the first  quarter of 2020. Yet despite freelancers today accounting for 15% of the European labour market and up to 30% of the US labour market, these small business owners remain an untapped resource for SME service providers.

Keen to understand more about the popularity and profitability of this growing sector, SME service provider, Mono Solutions, and trade association, Localogy, conducted a survey in April 2021 of more than 550 freelancers across the United Kingdom, Germany and Sweden, to gather insights into how these professionals operate their businesses and what motivates them to opt out of more secure full-time employment.

The study found that while, for many, the Covid-19 pandemic and associated market changes were behind their career choice, for others, particularly those aged between 18 and 34, the career path is a lifestyle choice. Findings also revealed that, regardless of the reason or the industry in which these freelancers operate, they all have one thing in common; a need to market themselves.

Mie Bilberg, VP Marketing, Mono Solutions, says the study shows 85% of freelancers surveyed have their own website, 61% have their own blog and 38% have an ecommerce store. “Personal branding is especially important for a freelancer, which is why his or her first marketing investment is a website and a blog, both of which require some form of software to develop and run. Interestingly, 62% of freelancers tell us they actively recommend software to their clients, but only 16% of those we surveyed are software resellers themselves.”

Most of the surveyed freelancers who were not diversifying income through software resales, simply didn’t know the opportunity was available.

Mie believes any business selling digital products like websites, online booking, ecommerce or services like, SEO, graphic design or advertisement, should be looking to freelancers as potential clients as well as potential lead generators. “Many freelancers have trusted relationships with their small business customers. As accountants, marketing consultants, graphic designers etc., they are in a strong position to recommend software solutions to their clients. Solution providers should be looking at local freelancers as the influencers they are. It’s time to get to know your freelancers on another level, they could be your key to long-tail growth.”

These findings offer powerful insights into a potentially lucrative form of marketing for software and digital technology providers. To discover more insights from the study and to download the report in full, visit Mono Solution’s website.

SOURCE: EuropaWire

PayPerHead Agents Ready for NBA & NHL Playoffs Revenue Boost

San Jose, Costa Rica, 2021-May-17 — /EPR INTERNET NEWS/ — For PayPerHead agents, two of the most important events on the sports calendar happen in spring. The NBA Playoffs and NHL Playoffs both start in the second half of May.

Yearly, Major League Baseball, National Basketball Association, and National Hockey League sports betting generates $50 million to $80 million. Last August, when the NHL Playoffs and NBA Playoffs in Orlando happened simultaneously, U.S. sports bettors wagered a record $2.1 billion.

The August 2020 total was a 90.2% increase from August 2019. Recorded U.S. sports betting handle broke the August 2020 record in October, when American sports handicappers bet more than $3 billion for the first time.

Sports betting revenue information never provides a complete picture. PayPerHead agents don’t release betting revenue stats, which means statisticians underreport total sports wagering information. Agents are excited about a typical NHL Stanley Cup Playoffs and NBA Playoffs.

The National Basketball Association finished their 2019-2020 NBA Season at Disney World in Orlando. The National Hockey League finished their season in two Canadian cities, Edmonton and Toronto. Although both leagues had exciting finishes, the Tampa Bay Lightning beat the Dallas Stars to win the Stanley Cup, and the Los Angeles Lakers defeated the Miami Heat to win the NBA Finals, neither league produced the same television ratings as they did in the past.

Per Nate Johnson, PayPerHead’s Product Manager, that could be because of new viewing avenues. “We offer video streams via our Live+ platform,” Johnson said. With Live+, agents can also offer players game trackers. The in-game betting platform allows players to watch, check out stats, and wager on games while they happen.

PayPerHead also has a Premium Props platform where players can bet on star performances. Johnson said that sports bettors could wager on how many points a player like Kevin Durant or James Harden scores in a game during the NBA Playoffs.

Johnson added that PayPerHead designs digital platforms to boost action. “Premium Gaming has the latest 3D options, we provide two live dealer platforms for agent flexibility, and agents and players can use multiple options to deposit into their accounts via the Agent Payment Solution.”

“During promotions or trials, agents can use all prime platforms for free. We expect all agents, but especially newer agents, to see a big boost in action during the NBA Playoffs and NHL Playoffs,” he said.

Via EPR Network
More Internet & Online press releases

Are You Looking For A Powerful And Free Way To Increase Your Chess Rating

Adelaide, South Australia, 2021-May-10 — /EPR INTERNET NEWS/ — Mato Jelic’s Chess School of South Australia offers a free and fun way of improving your game by 500 ELO points.

Chess is a fascinating mind game which has been attracting people since ancient times. It requires a large amount of skill and practice as well as the ability to create and implement effective strategies. If in the past chess lovers used to rely on books for their training, nowadays they have a variety of modern tools for developing their skills and improving their level, including online resources. Free chess videos such as those featured on Mato Jelic’s YouTube channel can teach you how to play chess like a champion in a very short period.

Some people claim that their rating improved by 500 ELO points just by watching Mato’s videos. A couple of comments that make Mato proud of his work include: ‘I don’t usually comment, but you sir have the best chess videos on YouTube. I’ve seen dozens of other teachers, none of them can compare with your style, so you have earned my respect. Keep doing an amazing job.’ and ‘Millions of chess players have watched and benefited from MATO’s chess lectures and analysis on YouTube. His lively analysis has contributed in popularizing chess tremendously. World’s best chess coach ever.’

One of the most amazing advances in a player’s chess level comes from the follower called Rameshwar: ‘I was rated 1100 a year ago but now I am rated 1789 and still improving just by watching the games shown by Mato and analyzing them daily for 1-2 hrs. I even won 2nd place in my college blitz chess fest where some strong players rated above 2000 also participated. Thank you, Mato 🙂 you should be the most subscribed channel in chess category.’
What makes Mato’s videos different from other chess online resources is the fact they are more than chess lectures. Subscribers are pleased to find a lot of life wisdom in Mato’s videos and enjoy the best entertainment due to the Australian coach’s natural sense of humour. One of Mato’s followers recalled in a comment the funny situation when he skipped watching chess videos one day and his girlfriend said: ‘And where is Mato? … I am so much used to hear his voice that it feels he is already part of our family.”

Mato is the founder and owner of Chess School SA, a leading provider of chess coaching services in Adelaide, South Australia. His YouTube channel is the perfect place for beginner and intermediate players to watch entertaining and useful chess videos. The content includes categories such as the greatest chess games ever played, immortal chess games, the best games from the latest tournaments, old masters games, and free chess training.
https://chessschool.com.au/

Follow us on:
Facebook https://www.facebook.com/chessschool.com.au/
Twitter https://twitter.com/ChessSchoolSA
YouTube https://www.youtube.com/user/MatoJelic
Email: admin@chessschool.com.au

Via EPR Network
More Internet & Online press releases

PayPerHead Agents Expect 2021 Triple Crown Revenue Bounce Back

San Jose, Costa Rica, 2021-Apr-28 — /EPR INTERNET NEWS/ — Because of the pandemic, the handle on the 2020 Kentucky Derby dropped significantly from the previous year. Handle on America’s signature horse race fell 49.8% from 2019. Churchill Downs didn’t run the race until September 5, four months after Derby’s traditional race day on the first Saturday in May.

PayPerHead agents are hopeful the 2021 Triple Crown results in a racebook revenue bounce back. The 2019 Kentucky Derby set a record handle of $165.5 million. 2019’s handle was 10% higher than 2018’s $149.9 million, which had been the previous record.

This year’s race lost star power after winter book favorite Life Is Good became injured. But Essential Quality is undefeated, owned by Godolphin, and trained by Brad Cox, who has ranked in the top ten in wins and earnings in the past four years.

The 2020 Breeders’ Cup Juvenile winner won’t be the only undefeated horse in the race. Rock Your World, who won the Grade 1 Santa Anita Derby, has victories over grass and dirt. Known Agenda, the Florida Derby winner, and Hot Rod Charlie, who won the Louisiana Derby, will also enter.

Although three races comprise the Triple Crown, for agents, the Kentucky Derby is the most important. Per Nate Johnson, PayPerHead’s product development manager, the Derby attracts more betting action than any other thoroughbred event.

“The Kentucky Derby may be the most popular horse race in the world. In 2019, Japan saw $4.1 million wagered on the Derby. It’s also the one race that should produce action for almost all of our agents,” Johnson said.

PayPerHead agents see most revenue from the sportsbook, live in-game betting platform, and products like the digital casino and live dealer. Johnson said few agents rely on horse racing revenue but that all see horse racing action on the Kentucky Derby and Preakness Stakes.

When asked about betting action on the Belmont, Johnson said it was hit or miss. “Everyone wants to see if the Derby winner can take the Preakness. If there’s a Triple Crown at stake, the same horse won both the Kentucky Derby and Preakness, the Belmont could attract more action for our agents than the Derby.”

Johnson added, “Our agents count on the Kentucky Derby for racebook revenue followed by the Preakness. If different horses win the Derby and Preakness, the Belmont becomes just another horse race.”

Via EPR Network
More Internet & Online press releases

Decentralization and digital identity venture Manyone marks the 2nd year of its strategic collaboration with Blockchain@UBC

VANCOUVER, Canada, 15-Apr-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Manyone, a pioneering technology venture in decentralization and digital identity, is delighted to announce that 2021 marks the second year of the strategic collaboration between Manyone and The Peer Social Foundation and the Blockchain@UBC research cluster at the University of British Columbia.

This academic-industry partnership is one of the first to critically assess the feasibility of decentralized social media, explore engineering possibilities and configure the privacy and security implications of self-ownership of social media data.

Blockchain@UBC Graduate researchers gain research opportunities at Manyone and The Peer Social Foundation by applying for grants from MITACS (Mathematics of Information Technology and Complex System), a Canadian non-profit research organization that fosters cross-sector collaboration and develops talents for the innovation ecosystem in Canada.

In the next year, UBC researchers will identify technical requirements for decentralized identities, design new system architecture, and explore the value and business models for blockchain-based identity management.

Chang Lu, Research Manager at Blockchain@UBC states that, “Manyone and The Peer Social Foundation offer an inspiring space for our students to sharpen their knowledge about blockchain. Their vision of decentralized social media represents a paradigm shift in the world of social networks. We are grateful that we can contribute to the shift”.

Michael Cholod CEO at Manyone and The Peer Social Foundation comments, “As a Vancouver based pioneering enterprise, we value the opportunity to work with academics and researchers in Canada to identify the social and organizational impact of decentralized identity and determine the privacy and security implications of self-ownership of social media data. The academics at UBC help us in understanding the bigger picture and how to look for real world solutions.”

Dr. Victoria Lemieux, Blockchain@UBC Co-Lead and Associate Professor at UBC’s School of Information, further adds that, “We’re excited to delve further into both the technological and policy ramifications of Manyone’s vision of securing digital data free from manipulation or distortion and to support technical and social innovation in Canada”.

Manyone, with offices in Vancouver, Canada and Stockholm, Sweden is launching the world’s first decentralised secure messaging and identity sharing platform in April 2021.

Manyone is a pioneering technology venture that aims to deliver private secure networks, private digital identities, to increase enterprise productivity and digital security. Manyone actively works with The Peer Social Foundation. The Peer Social Foundation and Manyone believe in empowering a distributed internet where everyone can feel in control of their digital identity. They do this by delivering a self-sovereign digital identity and decentralized social platform for enterprise and consumers. A critical component of this is to work beside and support vital education, R&D and the open-source community to connect people, businesses and governments.Find out more here: www.manyone.one

SOURCE: EuropaWire

The website of Norwegian lawyer Høgseth DA named Mono Solutions’ top website of 2021

COPENHAGEN, 14-Apr-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Mono Solutions has named Norwegian lawyer’s Høgseth DA’s website, https://advokathogseth.no, as its top website of 2021.

The site, designed by Norwegian agency, Idium, topped 105 European entries – all  created on the Mono website builder platform – in a competition designed to raise awareness of the power of digital marketing done right.

Each entry was judged for overall customer experience, including page loading speed and intuitive web design and was subject to a conversion and trustworthiness health-check.

Mie Bilberg, VP of Marketing, Mono Solutions, says Idium’s work on Høgseth DA’s website stood out for being easy to navigate and very trustworthy. “The use of authentic pictures throughout added credibility to the business, as well as an opportunity for visitors to the website to make an instant connection. The site’s structure, visual formatting and navigation also made the brand’s content and call to action engaging and accessible.”   

“Idium is one of Norway’s largest website suppliers and has since 2017 had Mono as the primary supplier for its SME offering. We have spent 2020 converting more customers to the Mono platform, in effect reducing the number of platforms and enhancing the value chain internally. At the same time our customers have received a better product.” Says Odd-Geir Folland, CEO, Idium.

With research revealing the average customer decides in 50 milliseconds whether s/he likes a website or not, web designers need to be smart in the way they attract potential customers and address their needs and expectations.

“In a year where websites have been a lifeline for many small business owners, a powerful and user-friendly web presence and ecommerce channel is arguably more important than ever before. I was happy to see the increased quality of websites submitted to this year’s competition. It’s clear from the submissions that more businesses are investing in online business models, either by offering online booking functionality, ecommerce capabilities, or by optimizing pages for lead generation, as is the case of this year’s winning website. No longer is a website simply there to give small business owners an online presence, a website is now a critical revenue stream for small business owners.” says Mie.

With this shift comes a responsibility for digital service providers to enable small business clients with an online business model that offers a safe visiting and trading experience for customers, “Nothing converts like trust and, in 2021, an unsecured website is no longer acceptable. While all of this year’s entries came with recommended security features. In a more general picture of the global website landscape, we do still sadly see many websites lacking basic security features, such as SSL certificates and privacy policy and cookies policy. Designers who build on a Mono platform, can easily enable this with a Mono map module.”

The Mono website builder platform offers small businesses and design agencies white-label website technology to craft engaging, profitable, search and conversion-optimized websites with fast page speed – a top priority for high-performing websites in today’s digital age. Mono Solutions has 80 digital service provider resellers globally, and more than 125,000 small businesses subscribed to its website builder platform, with even more new subscribers joining every month.

Ann-Kristin Haug Lahmidi, Customer journey and Process Manager, Idium, says,

“Receiving such positive feedback on our Mono websites creates an increased positivity around the platform. As employees of Idium we, subsequently, take pride in working with Mono. At the same time, we strive to provide our customers all the opportunities which are present in the platform and utilize us as their advisor and supplier to achieve the goals they have set for their website.”

Find out more about Mono’s 2021 website of the year and Mono’s Best Website Competition. https://www.monosolutions.com/best-website-competition-winner-2021

SOURCE: EuropaWire

Xrysos Odigos to use Mono Solutions platform to help small businesses in Greece

COPENHAGEN, 12-Apr-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Mono Solutions and Xrysos Odigos have partnered to bring websites and online business models to thousands of small businesses across Greece.

Xrysos Odigos provides turnkey digital marketing services to help small businesses thrive online, being a one-stop-shop for all digital marketing needs.

Xrysos Odigos needed a platform and a partner that could keep up with the newest technology trends and market demands while ensuring their team’s effectiveness to create the best digital experiences for their clients.

We decided to go with the Mono Platform, as the platform is strong within the customer experience. It´s build to please online search engines, thus getting higher rankings for our websites. It’s cost-effective and easy-to-use for small business owners. We are thrilled to have a strong technology partner like Mono Solutions to help us achieve the vision of providing the right digital marketing tools designed specifically for small businesses”, says Maria Spyropoulou, Head of Digital Services at Xrysos Odigos. 

By combining digital marketing services, with best-in-class technology, XO Greece helps small businesses establish themselves online.

We´re thrilled to be the platform of choice for Xrysos Odigos. Mono Solutions is here to empower small businesses with best-in-class marketing technology like website, eCommerce, and other services, this ambition we achieve through a strong partnership with local digital service providers like Xrysos Odigos. With a partnership with Xrysos Odigos, we can serve the needs of small businesses in Greece.”, says Henrik Stampe, CEO at Mono Solutions.

SOURCE: EuropaWire

Conference organiser company Confinn behind the largest web conference in Lithuania’s history

VILNIUS, 1-Apr-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — Three days, 6000 minutes of content, 300 speakers, and over 10,000 attendees. With its unprecedented scale, the Lithuanian Business Forum will certainly feature in every best practice handbook for virtual events. The largest web conference in the country’s history took place in early March and transformed a now-tired traditional online format into an unusual digital space, recreating the true feeling of a live event. Nine months of preparation, many complex technical challenges, and carefully curated content – the organisers are right to describe setting up this event as a true feat.

A 3-day interactive programme

On March 3rd-5th, the record-breaking Lithuanian Business Forum brought together experts from various fields – economists, politicians, business and management consultants – and created a unique space to share ideas and promote solutions amongst professionals. The event focused on digitalisation and the circular economy.

According to Dainius Baltrušaitis, organiser of the Lithuanian Business Forum and head of Confinn, a conference organiser company, many people have grown tired of the virtual format’s omnipresence events being online-only because of the pandemic. This is why this unprecedented conference for the Nordic-Baltic region elicited a radically different reaction from the public: it attracted a lot of early interest, and its engagement remained high during the entire event.

Organisers are convinced that this success was due to the innovative format of the event. The Forum lasted 3 days and included interactive presentations, discussions and webinars.

“Last year, the event was spread out across nine halls, so it was difficult for our attendees to visit everything physically. In order to make the experience more enjoyable this year we split the programme over several days, so people could have a chance to listen to whichever speaker they wanted to see. We are delighted to hear that our attendees reported feeling as if they’d visited a new and unique space after the event. The constant interactive migration from one hall to another generated excitement and made them feel like they were attending a “real” event”, said business psychologist Dainius Baltrušaitis.

 

Artūras Laucius, another leader at ‘Confinn’, explains that the dynamic platform not only drew in people but also allowed them to consume valuable content for the next six months. “We chose this format because it gives the content a lot more depth. While people at the event are not required to listen to all the speakers, they may want to view them at a completely different time that is more convenient to them. So a one-day event of this scale, once recorded, can turn into a month-long event, and a three-day event can become a three-month event”, he added.

The biggest organisational challenges

According to Artūras Laucius, an event of this scale requires very careful preparation. One of the main challenges was time and people management. In order to organise such a huge conference without any interruptions, preparations need to start no less than nine months in advance.

“It is important to have all technical solutions tested, as they cause many of the problems that organisers have to deal with. We were planning to have many attendees, and we were concerned that some of our programs would interpret so many connexions as being a cyber-attack, which would paralyse our servers. When performing “stress tests”, it is necessary to slowly increase the number of users, as one thousand, five thousand or more users bring with them different technical challenges. It is important always to be one step ahead – to know exactly what ten thousand attendees will see on their screens during the event, and how it’s actually going to work”, he explains.

When setting up the event, content selection is another important task. According to Dainius Baltrušaitis, selecting high-quality material takes longer than one would expect, and investing in promoting your event matters when you want to attract the best moderators to your event. “We approve about 30% of speakers. In our case, with 300 speakers and 20 days of content waiting to be approved, it takes a very long time to go through discussions regarding content with everyone and select the best candidates. This is a crucial but time-consuming process. Choosing the best content and ensuring that everything goes smoothly guarantees a successful event. Long-term experience and good knowledge of the region are very important, too”, he notes.

Our tip to keep viewers engaged

Virtual events are very time-sensitive, explains Dainius Baltrušaitis. While a speaker has two minutes to make an impression during a live event, they only have 30 seconds to grab the viewer’s attention in a virtual format.

 

“If you start introducing yourself in the first minute, this means your visibility has failed, and your message is doomed. In an online format, you have as little as thirty seconds to present your point and convince the viewer to listen on. This is then followed by the main point of the speech, expert insights, and three examples. During a live event, a member of the audience would often feel uncomfortable standing up in the middle of the hall and leaving the auditorium, asking fellow audience members to make room for them as they leave. Here, in a virtual event, all it takes is one second and a click to move to another digital space if the content is not catchy enough.

“Our content professionals put a lot of effort into making the speakers shine. Sometimes a speaker contacts us and claims that there is no way for them to shorten their 40-minute presentation. We would then ask them to write everything down on a piece of paper physically. We would normally delete most of the text, reducing it from 20 pages to about 2. Our recommendation is to limit presentations to 10 minutes,” he explains.

Dainius Baltrušaitis further explains that another important aspect is to have an interactive comment section, which the moderator can control. Upvoting interesting questions works as an additional encouragement for attendees to get involved.

“All conference organisers know how hard it is to get audience members to ask questions. When people are asked if they have any questions during a live event, there is usually an awkward silence. But our trick is inertia. You need to wait out that initial period and encourage the participants to get involved after 4–5 minutes when an avalanche of questions normally begins. In the virtual format, we’ve included interactive comment fields that initially feature a couple of questions that can be upvoted. This method is simpler than users having to take the first step themselves. Upvoting helps us engage with the audience, and it encourages them to write their own questions.” says Dainius Baltrušaitis, who is pleased that technical and content-related ‘know-how’ gained in this region is being replicated abroad. Confinn, which used to primarily work on the largest conferences in the Nordic-Baltic region, is receiving more and more enquiries from across Europe to help organise huge virtual events with up to 100,000 people.

SOURCE: EuropaWire

2021 NFL Draft Should Break 2020’s Record Betting Handle

San Jose, Costa Rica, 2021-Apr-06 — /EPR INTERNET NEWS/ — Due to the coronavirus pandemic, 2020 saw the most wagering dollars flow to the NFL Draft than in the draft’s history. Because of this year’s pool of college players, per head agents, those who offer free betting software, expect handle to significantly increase on the draft’s first round on Thursday, April 29.

Sports bettors wagered $20 million on last year’s draft. The $20 million represents the money Vegas sportsbooks and other U.S.-based sportsbooks accepted. Offshore companies and local bookies don’t release wagering handle stats. The overall number from betting on the 2020 NFL Draft may have eclipsed $50 million.

The first player chosen in 2020, Joe Burrow, had won the Heisman Trophy. The Cincinnati Bengals drafted Burrow first. Ohio State player Chase Young went second to the Washington Football Team, and Young’s teammate, Buckeyes’ cornerback Jeff Okudah, went third to the Detroit Lions. A quarterback going first followed by a couple of defensive players is typical for the NFL Draft. Quarterbacks going with the first three picks in the draft has never happened.

2021 is unique because most analysts believe the Jacksonville Jaguars, New York Jets, and San Francisco 49ers, the teams with the first three picks, draft quarterbacks. The 49ers moved to third specifically to take a quarterback. The Jaguars have said they will draft Clemson signal-caller Trevor Lawrence. The Jets said they would take BYU QB Zach Wilson. The odds on Lawrence and Wilson are so low that most draft handicappers won’t bet on either option. What the 49ers do with the third pick is where it gets interesting.

The latest rumor is that San Francisco coach Kyle Shanahan wants Alabama quarterback Mac Jones. Before the 49ers moved up in the draft, many experts had Jones not going before pick 8 when the Carolina Panthers make their choice.

Agents don’t care so much about odds because, as one might expect, getting NFL Draft picks right is tricky. Each college football athlete represents a different betting option. Choosing who goes third, fourth, fifth, and so on correctly is close to impossible.

PayPerHead Product Manager Nate Johnson said that the company’s clients could offer betting on the NFL Draft for the first time. “Last year, we added a Premium Props platform to our offerings. Our agents can now provide betting options on the NFL Draft.”

Johnson said the props platform is a big hit. “Players love it because they don’t have to search for quarter and halftime lines. The NFL Draft is unique because it’s a single event. But most prop players like to bet on halftime and quarter lines.” Players also like to bet on individual sports star performances. “Agents should see a big uptick starting April 1. MLB started on the first, and baseball is tailor-made for prop betting,” Johnson said.

Johnson added that sports bettors love to wager on how many strikeouts pitchers get and how many hits, runs, and home runs batters account for in single games. “Our agents are excited about both the NFL Draft and the MLB Season. Most agents have seen at least a 15% rise in action after adding Premium Props. That rise could eclipse 20%, or even 25% once players get into baseball.”

Via EPR Network
More Internet & Online press releases

Transmetrics’ AI-powered demand forecasting and predictive optimization platform deployed by Egyptian shipping company Transmar

CAIRO, Egypt / AMSTERDAM, The Netherlands, 31-Mar-2021 — /EPR INTERNET NEWS/ — The ‘AI platform for logistics’, as Transmetrics is often referred to, is successfully streamlining operations at Transmar, a leading carrier of containerized cargo between Egypt and its key partners in the region. Transmetrics’ demand forecasting and predictive optimization platform is powered by artificial intelligence and machine learning algorithms.

With four decades of experience and a strong operational presence in Egypt, KSA, UAE and Sudan, Transmar has built a solid reputation in the market, founded on family values that drive the company’s ambition to offer the best in class service to its customers. Transmar owns and operates a large fleet of both dry and refrigerated containers, serves thousands of customers, and moves hundreds of commodities throughout the Middle East.

“We strongly believe in the power of Data. Transmetrics’ AI solution helps us leverage our 4 decades of operational experience, to make decisions both faster and smarter. As a regionally focused carrier we are more exposed to volatility. We’re excited about the capabilities Transmetrics will provide by helping see up to 12 weeks into the future, ensuring we have optimum planning and repositioning plans” said Ahmed el Ahwal, Commercial Manager at Transmar. In a recent study, the Boston Consulting Group (BCG) estimates that repositioning empty containers in the shipping industry costs €13 to 17 billion per year (US$14 – 19 billion), which adds up to 8% of a shipping line’s operating costs.

Transmetrics software provides daily rolling AI-driven forecasts for the next 10 to 12 weeks based on the cleansed historical data and relevant external factors influencing the demand. The planning and system optimization tools suggest an optimal and actionable plan for the repositioning of empty containers as well as storage for the next 12 weeks. This also takes into account all the related costs. Stevedoring, gate costs, etc. as well as other variables, and business constraints. The system is equipped to consider repair and maintenance as cost variables which is now work in progress and being co-developed with Transmar.

“We are thrilled to announce this new partnership with Transmar. It goes to show that the AI revolution in logistics is happening worldwide. I look forward to the results we will achieve together with the great team at Transmar” said Jon Fath, CEO of Transmetrics. “This requires deep knowledge of logistics processes because it is still a very hands-on business. Big Data methods, which are used in our product, support our client’s team in finding smarter ways to reposition their assets so that the Transmar local agencies have the right amount containers available when they need it.“

“Transmetrics’ solution helped our team to more accurately allocate our assets. Its monitoring tools and automated forecast result in improved turntime of our assets. Actually, it is a Double Win: our customers benefit from even better services and our team gets state-of-the-art support from AI,” El Ahwal said.

Transmetrics and Transmar also identified a number of next steps to further increase the benefits of Transmetrics solutions such as cabotage management functionality and a management dashboard. The dashboard will include cost reporting and is expected to show how the supply chain will look like for the next 3 months due to its predictive capabilities. “After implementation, Transmetrics is still giving us very professional and pleasant customer service, being open for discussions on product enhancements and being always available for questions and corrections on the data or on the logic where it is needed”, said Hossam Houta, Asset Manager at Transmar.

SOURCE: EuropaWire

Bookies Expect the 2021 MLB Season to Drive Big Betting Action

San Jose, Costa Rica, 2021-Mar-23 — /EPR INTERNET NEWS/ — Like almost every sports league based in the U.S., the coronavirus pandemic affected baseball. MLB teams played a 60-game regular season in 2020, which is why American bookies are thrilled that on April 1, Major League Baseball begins a typical 162-game regular season.

In most MLB Seasons, U.S. sports bettors wager around $40 billion on baseball. 2021 should easily break the $40 billion mark due to the 162-game schedule and rising demand. Not only that, but the most popular teams in Major League Baseball, the Los Angeles Dodgers and New York Yankees, are also the favorites.

The Dodgers won the 2020 World Series for the first time since 1988. Heading into the 2021 season, the defending champions are the favorites to repeat, which makes sense because Los Angeles signed Trevor Bauer, the 2020 NL Cy Young Award winner. If the Dodgers win back-to-back titles, they will be the first team to do so since the New York Yankees took home trophies in 1999 and 2000. The Yankees added former Cy Young winner Corey Kluber.

Other teams like the San Diego Padres, Atlanta Braves, and Chicago White Sox, have attracted World Series future action. Those three teams upgraded their starting pitching rotations as well as their batting line-ups.

PayPerHead product manager Nate Johnson said the company provides platforms attractive to baseball handicappers. “Our Live+ and Premium Props platforms are perfect for baseball bettors. Live+ has game trackers and video streams. Props offer individual performance options like how many strikeouts Clayton Kershaw (the Dodgers ace pitcher) gets in a game. The best part is that agents and players can fund their accounts through the Agent Payment Solution via methods like bitcoin, credit and debit cards.”

Johnson also added many agents expect an uptick in action from their Premium Casino platforms. “Our premium platforms often add 15% or more as it is. Agents believe that players will flock to Premium Casino during baseball season because it’s got the latest 3D cinematic slot games. You have to remember, baseball is a great sport, but there’s a lot of downtimes, and players like to bet and watch baseball games live while also playing a few hands of blackjack or the slots.”

When asked if PayPerHead had anything special planned for the start of the 2021 Major League Baseball Season, Johnson said the organization does. “We almost always have a trial going, and we run multiple promotions. Right now, the trial is our March Madness special, where new agents pay $4 per head until April 4. On April 5, non-PayPerHead agents can expect a brand new $3 for 3 weeks trial celebrating the MLB’s 2021 start.”

Via EPR Network
More Internet & Online press releases